В. А. Миколаєць,
доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри приватного права
Навчально-наукового інституту права
Державний податковий університет
ORCID: 0000-0002-2346-3994

С. В. Дяченко,
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри приватного права
Навчально-наукового інституту права
Державний податковий університет
ORCID: 000-0002-0104-2769

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО

Стаття присвячена дослідженню правового статусу, його видів та їх співвідношенні в теорії права, а також правового статусу арбітражного керуючого в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства. Досліджені гарантії незалежної професійної діяльності арбітражного керуючого, які забезпечують можливість якісного виконання своїх повноважень: особливий порядок призначення, притягнення до відповідальності та припинення повноважень; гарантування виплати винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого; функціонування органів саморегулівної організації арбітражних керуючих.

Виявлені дискусійні положення, що стосуються кримінально-правового статусу арбітражного керуючого у процедурах банкрутства та доцільності віднесення його до категорії «службових осіб»; дискусійний характер окремих гарантій незалежності, гарантованих Кодексом законів з процедур банкрутства: гарантування виплати винагороди, що безпосередньо впливає на якість та добросовісність виконання повноважень, є гарантією неупередженості, об’єктивності; обмеження діяльності арбітражного керуючого внаслідок наділення широким колом повноважень комітету кредиторів та можливість останнього у будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав. Здійснено аналіз судової практики з метою виявлення рішень суду щодо відмови в задоволенні клопотання комітету кредиторів у відстороненні арбітражного керуючого зважаючи на поширене маніпулювання таким правом.

Досліджені питання повноважень та місця саморегулівної організації арбітражних керуючих, яка є некомерційною професійною організацією та покликана забезпечувати ефективне регулювання професійної діяльності її членів, підвищення рівня поваги до професії арбітражного керуючого, професійну підготовку арбітражних керуючих та підвищення їх професійного рівня. Проаналізовані повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих та виявлено дублювання повноважень контролю з боку Мін’юсту та його територіальних органів, судового контролю в межах провадження у справі про банкрутство, саморегулівної організації арбітражних керуючих.
Сформульовані висновки відносно кримінально-правового статусу та незалежної професійної діяльності арбітражного керуючого.
Ключові слова: господарський процес, господарське судочинство, господарський суд, арбітражний керуючий, банкрутство, гарантії незалежності арбітражного керуючого, правовий статус, кредитори, комітет кредиторів.

Список використаної літератури
1. Панчишин А. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус». Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 95—98.
2. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навчальний посібник. Київ, Львів: Край, 2007. 188 с.
3. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред) та ін. Київ: «Укр. Енцикл», 1998. Т. 5. П–С. 2002. 736 с.
4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.
5. Конституційне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. Харків: Право, 2008. 416 с.
6. Загальна теорія держави і права: підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Х.: Право, 2011. 584 с.
7. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18.10.2018 р. № 2597-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 19, ст. 74.
8. Ухвала господарського суду м. Києва від 18.08.2021 р. у справі № 910/6210/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99382898 (дата звернення: 12.09.2023).
9. Постанова Північно-західного апеляційного господарського суду від 10.05.2023 р. у справі № 924/159/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111454912 (дата звернення: 12.09.2023).
10. Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих: Наказ Міністерства юстиції України від 06.12.2019 р. № 3928/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1228-19#Text (дата звернення: 12.09.2023).
11. Попович В. М., Трачук П. А., Андрушко А. В., Логін С.В. Актуальні проблеми кримінального права: навч.посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 256 c. URL: http://lib-net.com/book/103_Aktyalni_problemi_kriminalnogo_prava.html (дата звернення: 12.09.2023).
12. Рябцева Я. Г. Правовий статус арбітражного керуючого: автореф.дис. …канд.юрид.наук: 12.00.04. Київ, 2006. 20 с.
13. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25—26, ст. 131.
14. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02#Text (дата звернення: 12.09.2023).