PDF

УДК 346.9

DOI 10.37749/2308-9636-2021-7(223)-2

О. М. Вінник,

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,

головний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ

Стаття присвячена проблемі захисту прав споживачів електронних комунікаційних послуг, включно з електронною комерцією.

Визначаються особливості відносин за участю е-споживачів і пов’язані з цим проблеми захисту їх прав. Так, особливості захисту прав споживачів у сфері цифрової економіки пов’язані зі специфікою електронної торгівлі, що здійснюється з використанням цифрових технологій. Відповідно, споживачі в цій сфері повинні мати відповідні знання, навички, засоби, а законодавство має закріплювати цифрові права споживачів, ефективні та недорогі правові механізми їх захисту. Прикладом може бути правове регулювання відносин електронної комерції в ЄС, що закріплює не лише права споживачів у цій сфері, а й обов’язки уповноважених органів держави та суб’єктів електронної комерції щодо надання споживачам інформаційної підтримки, а також досудовий порядок розгляду спорів за участі споживачів з використанням електронної платформи, якою опікується уповноважений орган.

Подібні правові механізми передбачено Законом України від 16.12.2020 р. «Про електронні комунікації», положення якого аналізуються. Разом із тим, закріплені цим законом нововведення не згадані як обов’язкові для застосування в законах «Про захист прав споживачів» та «Про електронну комерцію». Це свідчить про необхідність доповнення відповідними положеннями вищезгаданих актів (законів «Про електронні комунікації», «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів») з метою забезпечення прозорості та зрозумілості для пересічних споживачів електронних комунікаційних послуг згаданих нововведень, а в цілому – для ефективності захисту прав так званих електронних споживачів.

Ключові слова: електронні комунікаційні послуги, електронна комерція, електронна регуляторна платформа, розгляд спорів у режимі онлайн.

 

Список використаної літератури

 1. Положення про Міністерство цифрової трансформації України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text.
 2. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text.
 3. Електронна комерція. Звіт. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/e-commerce_report_final.pdf.
 4. Василів С., Протиняк А. Захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі. URL: http://aphd.ua/publication-786/.
 5. Вінник О. Особливості врегулювання конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу // Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 73—82.
 6. Буров Н. Ризики споживачів у сфері e-commerce: шляхи попередження та запобігання. URL: https://de-jure.ua/riziki-spozhivachiv-u-sferi-e-commerce-shlyakhi-pop/.
 7. Про електронну комерцію: Закон України від 3 вересня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 45. Ст. 410.
 8. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 30. Ст. 379.
 9. DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083.
 10. Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію») від 8 червня 2000 р. URL: https:/ /zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_224.
 11. Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011.
 12. Regulation (EU) № 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) № 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0524.
 13. Закон України від 18 березня 2004 р. «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004. № 29. Ст. 367.
 14. Пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 р.: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 365-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D1%80?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87#Tex.