ПОЛІТИКА ВИДАННЯ

ПОЛІТИКА ВИДАННЯ

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Журнал «Юридична Україна» є українським фаховим журналом – одним із перших наукових видань, що з’явилися за часів незалежності у 2003 році.

У 2013 році він був знову зареєстрований у зв’язку із входженням до складу засновників установ Національної Академії  правових наук України

У журналі можуть публікуватися наукові статті, огляди наукових подій, матеріали окремих наукових досліджень, рецензії на монографічні видання, наукові публікації з інших суміжних з правом галузей та сфер знань, зокрема з політології, соціології, педагогіки, економіки, філософії, управлінської діяльності, історії.  

До друку приймаються наукові матеріали, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Автори мають наводити обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання), технології наукового пошуку та висновків.

Рукопис повинен бути виготовлений українською та англійською мовами і віддрукований шрифтом № 14 на принтері, з розміщенням рядків тексту через півтора інтервали; береги — 3 см.

Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці поданого матеріалу в порядку появи відповідних посилань. При оформленні рукопису слід дотримуватися ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

На початку рукопису авторам необхідно зазначати індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації); після даних про автора та назви  наводяться анотації українською, російською та англійською мовами.             

 Обсяг анотацій — не менше 500 друкованих знаків.                                                         

До кожної анотації додається перелік ключових термінів (до десяти окремих слів або словосполучень) відповідною мовою.

Автор несе персональну відповідальність за додержання чинного законодавства;                                                       

він повинен дотримуватися положень про академічну доброчесність;                                                                               

не допускати порушень авторського права;                                                                                                         

використовувати виключно достовірні відомості (у тому числі імена, найменування, назви, строки,  дати тощо);                                                                                                                                              дотримуватися правил цитування і посилання  на літературні джерела, на конкретні норми актів законодавства, на матеріали судової практики тощо;                                                                   правильно визначати індекс УДК;                                                                                                                                         

точно перекладати основні матеріали, додатки, анотації.

Використані літературні джерела зазначаються порядковим номером у квадратних дужках відповідно до переліку джерел.                                                                                                                       Авторські пояснення і приклади слід наводити в дужках безпосередньо в тексті рукопису.

Редакція залишає за собою право редагувати рукопис, скорочувати його, змінювати назву та вводити (змінювати) рубрикацію внутрішніх частин.                                                                            Поданий рукопис, якій визнано неприйнятним, редакція не повертає.

Автор, який подав матеріали для друку, вважається таким, що погоджується на подальше безоплатне їх розміщення на сайтах:                                            

– Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України                                                                   

-видавництва правової літератури «Юрінком Інтер»                                                                                                             

 – журналу «Юридична Україна».

Текст рукопису подається у двох примірниках, один з яких має бути підписаний автором на кожній сторінці.

Разом із рукописом необхідно надавати:                                                                                                                                 

 1) довідку про автора (на окремому аркуші у довільній формі) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, наукового ступеня та вченого звання (за наявності), місця основної роботи, посади, навчального закладу, в якому особа навчається або працює, домашньої адреси (з поштовим індексом), номерів контактних телефонів та електронної пошти;                                      2) рекомендацію наукового підрозділу, кафедри/відділу вищого навчального або наукового закладу (обов’язково для аспірантів та здобувачів) та рецензію кандидата чи доктора юридичних наук із відповідної спеціальності (обов’язково для аспірантів, здобувачів і кандидатів юридичних наук);                                             

3) електронну копію рукопису, записану у вигляді окремого електронного документа на стандартній дискеті або диску;                                                                                                                                4) фотографію автора у форматі tif або jpg, розміром 4,5×5,5 см, 300 dpi.

Усі матеріали слід надсилати рекомендованим листом на адресу редакції:

 Україна, 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-б

Видавництво правової літератури «Юрінком Інтер»,

редакція журналу «Юридична Україна»

Тел.: (044)-411-69-08(044)-411-64-03

Е-mail: jukr@yurincom.kiev.ua

http://yu.yurincom.com/