ПОЛІТИКА ВИДАННЯ

ПОЛІТИКА ВИДАННЯ

Журнал «Юридична Україна» є українським фаховим журналом – одним із перших наукових видань, що з’явилися за часів незалежності у 2003 році.

У 2013 році він був знову зареєстрований у зв’язку із входженням до складу засновників установ Національної Академії  правових наук України

У журналі можуть публікуватися наукові статті, огляди наукових подій, матеріали окремих наукових досліджень, рецензії на монографічні видання, наукові публікації з інших суміжних з правом галузей та сфер знань, зокрема з політології, соціології, педагогіки, економіки, філософії, управлінської діяльності, історії.  

До друку приймаються наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. У статтях автори мають наводити обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до ме­ти статті (поставленого завдання) та висновків.

Бажаною умовою для публікації статті є передплата журналу «Юридична Україна» не менше як на півроку. Передплату журналу можна здійснити на сайті видавництва.

Рукопис статті має бути виготовлений українською або іншою мовою оригіналу статті і віддру­кований шрифтом № 14, з розміщенням рядків тексту через півтора інтервали, береги — 3 см. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповід­них посилань. При оформленні статей слід дотримуватися ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандар­тів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

На початку рукопису авторам необхідно зазначати індекс УДК (Універсальної десяткової класи­фікації), а після даних про автора та назви статті наводити анотації на неї українською, російською та англійською мовами. Орієнтовний обсяг анотації українською та російською мовами — 500 дру­кованих знаків, англійською мовою — від 1800—2600 символів. Анотації мають супроводжуватися перекладом прізвища, імені автора та назви статті відповідною мовою. До кожної анотації слід до­давати перелік ключових слів (до десяти окремих слів або словосполучень) відповідною мовою.

Автор несе персональну відповідальність за додержання ним при підготовці статті норм чинного законодавства (зокрема щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності), достовірність ви­кладених відомостей (у тому числі імен і найменувань згаданих у статті фізичних та юридичних осіб), цитат і посилань на літературні джерела та норми актів законодавства, правильність визна­чення індексу УДК і перекладів анотацій на статтю.

У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номе­ром у квадратних дужках згідно з переліком джерел. Авторські пояснення і приклади слід наво­дити в дужках безпосередньо в тексті статті. Також автор надає перелік використаних джерел (References) англійською мовою.

Редакція залишає за собою право редагувати рукопис, скорочувати його, змінювати назву статті та вводити (змінювати) рубрикацію внутрішніх частин текстового матеріалу. Подані матеріали (ру­кописи), включно з тими, які визнано неприйнятними, редакція не повертає.

Автор, який подав матеріали для друку, вважається таким, що погоджується на подальше без­оплатне їх розміщення на сайтах видавництва правової літератури «Юрінком Інтер» і Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України.

Текст статті подається у двох примірниках, один з яких має бути підписаний автором на кожній сторінці. Разом із статтею необхідно надавати: 1) довідку про автора (на окремому аркуші у довіль­ній формі) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, наукового ступеня та вченого звання (за на­явності), місця основної роботи, посади, навчального закладу, в якому особа навчається, домашньої адреси (з поштовим індексом), номерів контактних телефонів та електронної пошти; 2) рекоменда­цію кафедри/відділу вищого навчального або наукового закладу (обов’язково для аспірантів та здобувачів) та рецензію кандидата чи доктора юридичних наук із відповідної спеціальності (обов’язко­во для аспірантів, здобувачів і кандидатів юридичних наук); 3) електронну копію статті, записану у вигляді окремого електронного документа на стандартній дискеті або диску; 4) фотографію автора у форматі  tif або jpg, розміром 4,5х5,5 см, 300 dpi.

Усі матеріали слід надсилати на електронну пошту: jukr@yurincom.kiev.ua, або рекомендованим листом на адресу редакції:

04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-б Видавництво правової літератури «Юрінком Інтер» редакція журналу «Юридична Україна»

Тел.: (044)-411-69-08, (044)-411-64-03