УДК 347.7

DOI 10.37749/2308-9636-2023-7(247)-3

Р. В. Пожоджук,

кандидат юридичних наук, старший дослідник,

головний консультант Головного юридичного управління

Апарату Верховної Ради України,

докторант НДІ приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6414-4797

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИОКРЕМЛЕННЯ ВРАЗЛИВИХ СПОЖИВАЧІВ У КОНТЕКСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – СПОЖИВАЧІВ

У статті здійснюється науково-правовий аналіз підходів щодо розуміння вразливості споживачів у контексті захисту їх прав. Автор звертає увагу на те, що поняття споживач охоплює фізичних осіб, які мають різноманітні потреби, наділені різними здібностями, перебувають у неоднорідному матеріальному становищі, мають різні життєві обставини тощо. Зазначені відмінності фізичних осіб у певних випадках можуть призводити до різного ступеня незахищеності споживачів, а відтак, вимагають більш виваженого підходу до захисту цих споживачів. При цьому вказується, що зазвичай, окремі групи споживачів, які є особливо сприйнятливі як учасники споживчих відносин, визнаються вразливими споживачами.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності виокремлення вразливих споживачів внаслідок диференціації фізичних осіб – споживачів.

У дослідженні наводяться думки науковців щодо недоцільності виокремлення вразливих груп споживачів, а замість них вони пропонують визначати універсальну вразливість, яка притаманна всім споживачам. Автор не погоджується з таким міркуванням та обґрунтовує, що диференціація споживачів та виокремлення вразливих є необхідним з точки зору ефективності їх захисту. Зазвичай законодавчі акти чи правові традиції визначають які саме споживачі є вразливими. У такий спосіб надаючи статус «вразливий» певному суб’єкту правовідносин ми констатуємо його нерівність, проте стосовно споживача це нерівність вже нерівного суб’єкта. У цьому випадку вибудовуються певні рівні нерівності, які логічно повинні отримати конкретне законодавче закріплення задля їх належного застосування та гарантування захисту прав споживачів.

Як висновок дослідження, автор вказує на те, що диференціація слабкої сторони споживчого договору є цілком обґрунтованою та необхідною. Створюючи de facto трьох суб’єктів права (споживач, пересічний споживач та вразливий споживач) для конкретних правовідносин ми надаємо їх учасникам, а також суб’єкту правозастосування певні орієнтири чи стандарти, які допомагають моделювати поведінку учасників цих правовідносин та, у разі порушення прав споживачів, надавати їм ефективний захист.

Ключові слова: споживач, пересічний споживач, вразливий споживач, диференціація споживачів, захист прав споживачів.

 

Список використаної літератури

 1. Fineman, Martha Albertson, Vulnerability and Inevitable Inequality (December 13, 2017). Oslo Law Review, Vol. 4, pp133-149, Emory Legal Studies Research Paper. URL: https://ssrn.com/abstract=3087441 (accessed: 09.06.2023).
 2. Shi, Hua & Jing, Feng & Yan, Yang & Nguyen, Bang. (2017). The Concept of Consumer Vulnerability: Scale Development and Validation. International IJC. Volume 41. Issue 6. pp. 769–777 https://doi.org/10.1111/ijcs.12390 (accessed: 20.06.2023).
 3. Brennan, Carol, and Martin Coppack. Consumer Empowerment: Global Context, UK Strategies and Vulnerable Consumers. International journal of consumer studies 32.4 (2008): 306–313. URL: https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2007.00640.x (accessed: 26.06.2023).
 4. Andreasen, Alan R. and Jean Manning (1990), «The Dissatisfaction and Complaining Behavior of Vulnerable Consumers». The Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior. 3(1), pp. 12-20. URL: https://www.jcsdcb.com/index.php/JCSDCB/article/view/704 (accessed: 21.06.2023).
 5. Riefa, C. (2022) Protecting vulnerable consumers in the digital single market. European Business Law Review, 33 (4). pp. 607-634. DOI: 10.54648/eulr2022028. URL: https://centaur.reading.ac.uk/109664/1/final%20Vulnerable%20consumers%20in%20the%20digital%20single%20market.pdf (accessed: 09.06.2023).
 6. Eleni Kaprou. The current legal definition of vulnerable consumers in the UCPD: benefits and limitations of a focus on personal attributes. 2019. URL: https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/19635/5/FullText.pdf (accessed: 09.07.2023).
 7. Cartwright, Peter. «The Vulnerable Consumer of Financial Services: Law, Policy and Regulation». (2011). URL: https://www.nottingham.ac.uk/business/who-we-are/centres-and-institutes/gcbfi/documents/researchreports/paper78.pdf (accessed: 24.04.2023).
 8. ANEC Position Paper: How to protect vulnerable consumers? 2011. URL: https://www.anec.eu/images/Publications/position-papers/Child/ANEC-CHILD-2011-G-111final.pdf (accessed: 06.07.2023).
 9. Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0083-20220528 (accessed: 30.03.2023).
 10. Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029 (accessed: 25.01.2023).
 11. Poncibò, Cristina and Incardona, Rossella, The Average Consumer, the Unfair Commercial Practices Directive, and the Cognitive Revolution. Journal of Consumer Policy Issue, Vol. 30, No. 1, pp. 21-38, March 2007. URL: https://ssrn.com/abstract=1084038 (accessed: 01.02.2023).
 12. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (дата звернення 28.06.2023).
 13. Закон України «Про захист прав споживачів» від 10 червня 2023 р. № 3153-IX. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27942 (дата звернення 28.06.2023).
 14. Expert Workshop on Ways and Means to Enhance Social Protection and Reduce Vulnerability : note / by the Secretary-General. (1997 : New York). 20 p. URL: https://digitallibrary.un.org/record/249022 (accessed: 10.07.2023).
 15. General Assembly resolution 70/186, annex, para. 1. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d186_en.pdf (accessed: 03.07.2023).
 16. Consumer protection needs of vulnerable and disadvantaged consumers in connection with public utilities. Note by the UNCTAD secretariat. 2021. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/cicplpd22_en.pdf (accessed: 09.06.2023).
 17. 17. New Consumer Agenda – Strengthening consumer resilience for sustainable recovery. The European Commission. 2020. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0696&qid=1605887353618 (accessed: 06.07.2023).
 18. Dániel Szilágyi, Vulnerable Consumers and Financial Services in the European Union: The Position of the EU Court of Justice. PUBLIC GOODS & GOVERNANCE 2020. Vol. 5. No. 1. (pp. 30-36) URL: DOI 10.21868/PGnG.2020.1.3. (accessed: 10.07.2023).
 19. Inclusive Service Provision. Requirements For Identifying And Responding To Consumer Vulnerability (British Standard). BS 18477:2010. URL: https://webstore.ansi.org/standards/bsi/bs184772010 (accessed: 21.04.2023).