УДК 338.488.01

DOI 10.37749/2308-9639-2024-4(256)-2

О. І. Нелін, доктор юридичних наук, професор

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ — НОВИЙ ЗА ЗМІСТОМ І ФОРМОЮ ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Статтю присвячено дослідженню договору про надання туристичних послуг. Проведено аналіз теоретичних конструкцій договору на туристичне та договору про надання туристичних послуг. Обгрунтовується, що надання туристичних послуг є єдиним за своєю природою забов’язанням, яке опосередковується договором про надання туристичних послуг.

Досліджено думки вчених щодо дефініції договору про надання туристичних послуг. Запропоновано авторське визначення зазначеної категорії. Наголошено на необхідності внесення відповідних змін до Закогну  України «Про туризм» , позаяк у правовій доктрині поняття «сфера послуг» і «сфера обслуговування» не є тотожними.

Ключові слова: послуга, туристична послуга, туристичний продукт, туроператор, турагент, договір на туристичне обслуговування, договір про надання туристичних послуг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Нелін О. І. Охорона і захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг: теоретичний синтез // Юридична Україна. 2022. № 9. С. 22–28.
 2. Нелін О. І. Гармонізація законодавства України про туризм з нормами Європейського Союзу: необхідність назріла // Юридична Україна. 2022. № 7. С. 43–49.
 3. Матвієнко А. Т. Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм». Київ : Київський державний коледж туризму та готельного господарства. 2021. 220 с.
 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461.
 5. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 30. С. 379.
 6. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України № 222 – VIII від 02.03.2015 р. // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. Ст. 158.
 7. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 303.
 8. Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 313 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 9. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 10. Рєзнікова В. В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України: автореф. дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.04. К.: Б. в., 2011. 30 с.
 11. Устінський А. В. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання готельних послуг: дис. … док. юрид. наук: спец.: 12.00.03. Івано-Франківськ. 2016. 242 с.
 12. Адамова О. С. Співвідношення понять «послуга» і «обслуговування» у сфері туризму / О.С.Адамова // Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 56. С. 225–231.
 13. Шама Н. П. Поняття та ознаки спадкового договору / Н. П. Шама // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2009. Вип. 49. С. 142–150.
 14. Коросташивець Ю. Г. Спільні та відмінні риси понять «туристична послуга» та «туристичний продукт» за законодавством України та інших держав // Підприємництво, господарство, право. К. 2010. № 7. С. 105–108.
 15. Яворський П. Майнова відповідальність туроператора за договором про надання туристичних послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. С. 111.
 16. Гудима М. М. Визначення предмету договору про надання туристичних послуг // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей. Івано-Франківськ. 2010. № 22. С. 94–97.