PDF

DOI 10.37749/2308-9636-2021-6(222)-1

Buhaiko Yu. O. Subjects of linguistic examination of bills in Ukraine and their legal status

The article raises for the first time the issue of the legal status of the subjects of linguistic examination of bills in Ukraine. A terminological analysis of the concept of «subject of linguistic examination of bills» was conducted. The structure and features of the subjective composition of the linguistic examination of bills are outlined. A review of regulations that define the rights, responsibilities and powers of the subjects of linguistic examination of bills was undertaken. Emphasis is placed on the problems of establishing qualification requirements for experts in conducting linguistic examination of draft laws and legal regulation of the organization of their professional training. The provisions of normative-legal acts, which establish requirements for experts in conducting linguistic examination, are analyzed and they are compared with legal norms, which define the requirements for forensic experts. The domestic experience of carrying out educational actions on carrying out bill-making and examination of bills is studied. Based on the analysis of qualification requirements for experts in conducting certain types of examinations of draft laws and their professional training, the author’s vision of qualification requirements and the system of professional training of experts in conducting linguistic examination of draft laws is proposed. It is concluded that the level of legal regulation and scientific coverage of the issue of the legal status of the subjects of linguistic examination of bills in Ukraine is inappropriate.

Key words: subjects of linguistic examination, legal status of subjects of examination of bills, linguistic examination, examination of bills, legislative procedure.

 

Referenses

 1. Baltadzhy P. (2011). Do pytannia udoskonalennia yurydychnoi movy v konteksti movnoi polityky derzhavy [On the issue of improving the legal language in the context of the language policy of the state]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava [Journal of Kyiv University of Law], no. 4, 27-30. [in Ukrainian].
 2. Berzheron Rober (1999). Lysty do ukrainskykh zakonoproektuvalnykiv [Letters to Ukrainian lawmakers]. Ottava: [b. v.], 78. [in Ukrainian].
 3. Buhaiko Yu. O. (2018) Leksychni pomylky v konstytutsiinomu zakonodavstvi Ukrainy [Lexical errors in the constitutional legislation of Ukraine]. Yurydychna Ukraina [Legal Ukraine]. no 8, 10—14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_8_> [in Ukrainian].
 4. Butenko V. O. (2011) Fenomenolohichni, metodolohichni ta praktychni osnovy pravovoi ekspertyzy yurydychnykh dokumentiv [Phenomenological, methodological and practical bases of legal examination of legal documents]. Kyiv. 20 [in Ukrainian].
 5. Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk posad pratsivnykiv naukovo-doslidnykh ustanov sudovykh ekspertyz Ministerstva yustytsii Ukrainy, 2012 [Handbook of qualification characteristics of employees of research institutions of forensic examinations of the Ministry of Justice of Ukraine, 2012]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine].
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0611323-12#n85> [in Ukrainian].
 6. Zakon Ukrainy «Pro komitety Verkhovnoi Rady Ukrainy» 1995 (Verkhovna Rada Ukrayiny) [Law of Ukraine «On Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine» 1995 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text.> [in Ukrainian].
 7. Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu ekspertyzu» 1995 (Verkhovna Rada Ukrayiny) [Law of Ukraine «On Scientific and Scientific-Technical Expertise» 1995 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#n27> [in Ukrainian].
 8. Zakon Ukrainy «Pro Rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy» 2010 (Verkhovna Rada Ukrayiny) [Law of Ukraine «On the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine» 2010 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text> [in Ukrainian].
 9. Korotkova O. A. (2010) Jekspertiza zakonoproektov i zakonodatel’nyh aktov: teoretiko-pravovoj aspekt [Examination of bills and legislative acts: theoretical and legal aspect]. Moskva. 25 [in Russian].
 10. Leontev D. A., Yvanchenko H. V. (2008) Kompleksnaja gumanitarnaja jekspertiza: metodologija i smysl [Complex humanitarian examination: methodology and meaning]. Moskva: Smysl.135 [in Russian].
 11. Metodolohiia provedennia hromadskoi antykoruptsiinoi ekspertyzy 2016 [Methodology of conducting public anti-corruption examination 2016] URL: http://185.65.244.102/ua/news/5226-metodologiya-provedennya-gromadskoyi-antikoruptsiynoyi-ekspertizi> [in Ukrainian].
 12. Minkova O. H. (2016) Ekspertne zabezpechennia pravotvorchosti v Ukraini: teoretyko-pravova kharakterystyka [Expert support of lawmaking in Ukraine: theoretical and legal characteristics]. Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav [Kharkiv National University of Internal Affairs ]. Kharkiv. 201 [in Ukrainian].
 13. Popov A. N., Khananashvyly N. L. (2010) Obshhestvennaja jekspertiza: principy organizacii i uslovija jeffektivnosti [Public examination: principles of organization and conditions of efficiency]. Obshhestvennyj sovet goroda Moskvy [Public Council of the city of Moscow]. 106 [in Russian].
 14. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo yustytsii Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Regulation on the Ministry of Justice of Ukraine]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].
 15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Tsentralnu ekspertno-kvalifikatsiinu komisiiu pry Ministerstvi yustytsii Ukrainy ta atestatsiiu sudovykh ekspertiv [On approval of the Regulations on the Central Expert Qualification Commission at the Ministry of Justice of Ukraine and certification of forensic experts]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text> [in Ukrainian].
 16. Pro Ukrainsku shkolu zakonotvorchosti [About the Ukrainian school of law-making]. URL: http://instzak.rada.gov.ua/news/Ukr_shkola_zakonotv/73052.html> [in Ukrainian].
 17. Rybikova H. V. (2017) Pravova ekspertyza normatyvno-pravovykh aktiv v Ukraini [Legal examination of legal acts in Ukraine]. Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav [National Academy of Internal Affairs]. Kyiv. 230 [in Ukrainian].
 18. Rozporiadzhennia Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro deiaki pytannia zabezpechennia dokumentoobihu u Verkhovnii Radi Ukrainy v elektronnii ta paperovii formakh»: «Polozhennia pro poriadok roboty z dokumentamy u Verkhovnii Radi Ukrainy» 2021 [Order of the Chairman of The Verkhovna Rada of Ukraine «On Some Issues of Ensuring Document Circulation in the Verkhovna Rada of Ukraine in Electronic and Paper Forms»: «Regulations on the Procedure for Working with Documents in the Verkhovna Rada of Ukraine» 2021] Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine].
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19/21-%D1%80%D0%B3#Text> [in Ukrainian].
 19. Rozporiadzhennia Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Aparat Verkhovnoi Rady Ukrainy» 2011 [Order of the Chairman of The Verkhovna Rada of Ukraine «On Approval of the Regulations on the Staff of the Verkhovna Rada of Ukraine» 2011]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-%D1%80%D0%B3#Text> [in Ukrainian].
 20. Rozporiadzhennia Pershoho zastupnyka Kerivnyka Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy «Polozhennia pro Holovne upravlinnia dokumentalnoho zabezpechennia Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy»  2019 [Order of the First Deputy Chief of Staff of the Verkhovna Rada of Ukraine «Regulations on the Main Department of Documentary Support of the Staff of the Verkhovna Rada of Ukraine»]. URL: https://docs.google.com/document/d/1_9dUOH4UTnLWvPwEcJGNM7sjQKa5ZICzMRxSKOo5cr4/edit?usp=sharing> [in Ukrainian].
 21. Rudenko A. O. (2012) Pro deiaki osoblyvosti movy ukrainskoho zakonodavstva [About some features of the language of Ukrainian legislation]. Upravlinnia rozvytkom [Management of development]. Sumy.no 12, 14–15 [in Ukrainian].
 22. Tkachuk A. (2011) Zakonodavcha tekhnika: navchalnyi posibnyk [Legislative technique: textbook]. IKTs «Lehalnyi status» [ICC «Legal Status»]. Kyiv. 268 s. [in Ukrainian].
 23. Ukrainske biuro linhvistychnykh ekspertyz Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [Ukrainian Bureau of Linguistic Expertise of the National Academy of Sciences of Ukraine]. URL: http://lingvoexpert.org.ua/>  [in Ukrainian].