УДК 340

DOI 10.37749/2308-9639-2023-11(251)-2

В. С. Ковальський, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України

ФУНКЦІЇ ПРАВА В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ: ПОЯСНЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ

Функції права є похідними від правової дійсності. Остання є об’єктивною категорією. Вона передбачає єдність самоорганізуючої, правоохоронної та праворегулятивної систем, що складають єдиний механізм функціонування правових норм та інституцій.

Ключові слова: функції права, правова дійсність, соціальні нормативи.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Максимов С.И. «Правовая реальность: опыт философского осмысления: монография. Харьков. Право, 2002. С. 47.
  2. Конституція України. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
  3. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закладів/М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко [та ін.]; за ред. В. М. Цвіка, О. В. Петришина. Х.: Право, 2009. с. 157.
  4. Юридична енциклопедія: в 6 т./редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.]. К.: Українська енциклопедія, 2004. Т. 6. C. 312—317.
  5. Див. 271. Панов М. І. Методологічні проблеми формування понятійного апарату правової науки/М. І. Панов//Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. ; за заг. ред. В. М. Цвіка, О. В. Петришина. Х. Право, 2008. Т. 1.  С. 109—129.
  6. Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства/В. С. Нерсесянц. М. НОРМА-ИНФРА, 1999. с. 24—45.
  7. Бачинин В. А. Філософія права: підруч. для юрид. спец. вищих навч. закладів/В. А.Бачинин, В. С. Журавський, М. І . Панов. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 472 с.
  8. Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації: вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003—2010)/С. І. Максимов. Х.: Право, 2010. С. 72—99.