Cкачати PDF

О. М. Оніщук, аспірантка НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Класифікація батьківських прав

 

У статті розглядається поняття та класифікація батьківських прав у сімейному праві України. Досліджуються види батьківських прав із визначенням їх місця у системі сімейних прав. Обґрунтовується позиція, відповідно до якої батьківські права загалом поділяються на майнові та особисті немайнові права. 

Аналізуються проблеми здійснення і захисту особистих та майнових прав батьків і дітей та звертається увага на певні ключові моменти. Так,  батьківські  права можна визначити як  особисті немайнові та майнові права батьків стосовно дітей, які визначені законодавством з метою здійснення виховання, розвитку і захисту прав та інтересів дитини.

Вбачається, що батьківські права займають особливе місце в системі сімейних прав, оскільки здійснення цих прав неможливе без одночасного здійснення батьківських обов’язків. Оскільки здійснення батьківських прав забезпечується здійсненням відповідних обов’язків, то  слід говорити про те, що  батьківські права та обов’язки здійснюються одночасно.    

Наведена  класифікація батьківських прав, яка є важливою в сімейному праві України. Проведеним дослідженням було виявлено, що існують певні проблеми у визначенні як критеріїв класифікації батьківських прав, так і відповідного змісту таких прав.

Ключові слова: сім’я, батьки, батьківські права, класифікація батьківських прав, особисті немайнові права, майнові права, дитина.

Список використаної літератури

1. Ватрас В. А. Поняття «сім’ї» у сімейному праві України // ФП.  2009.  № 1.  С. 83–91.

2. Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей: монографія / Л. В. Красицька.  К.: Видавництво Ліра-К, 2014.  628 с.

3. Загальна теорія держави і права: [підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина.  Харків: Право, 2009.  584 с.

4. Ворожейкін Е. М. Семейные правоотношения в СССР. М.: Юридическая литература, 1972.  336 с.

5. Бошко В. И. Очерки советского семейного права. Киев, 1952. 371 с.

6. Старосельцева М. М. Осуществление и защита родительських прав по семейному законодательству Росийской Федерации: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03.  Москва, 2009.  180 с.

7. Рабинович Н. В. Личные и имущественные отношения в советской семье. Л., 1952. 160 с.

8. Кумановская А. Л. Права и обязанности родителей по воспитанию детей в семейном праве РФ: дисс… канд. юрид. наук. М., 2005.

9. Сучасна правова енциклопедія / [О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко та ін.];  За заг ред. О. В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України.  К. : Юрінком Інтер, 2010.  384 с.

10. Цивільне право України. Академічний курс: підруч.: у двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко.  Т.1. Загальна частина.  К.: Концерн «Видавничий дім « Ін Юре» , 2003.  520 с.

11. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.03. Київ, 2007. 541 с.

12. Савченко Л. А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».  Київ,  1997. 20 с.

13. Боднар В. В. Переважні права в цивільному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Київ, 2013.  20 с.

14. Ковалева Ю. В. Права и отношения, регулируемые семейным законодательством: вопросы теории и практики / семейное и жилищное право.  2010.  № 4.  С. 28–31.