PDF

УДК 340.14

DOI 10.37749/2308-9636-2020-1(205)-1

І. Д. Гермаківська,

студентка 4 курсу

юридичного факультету

КНУ імені Тараса Шевченка

 

МЕДІАЦІЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Відсутність закріплення та законодавчого врегулювання медіації в системі законодавства України є причиною звуження спектру альтернативних способів вирішення спорів порівняно з державами членами ЄС. Враховуючи проєвропейську політику України та спираючись на сучасні правові реалії, маємо на меті формування концепції впровадження медіації у правову систему України на основі дослідження та використання європейського досвіду в цій сфері як базису. У статті викладено основні принципи медіації, визнані європейськими державами, та запропоновано оптимальні шляхи вирішення проблеми відсутності законодавчого закріплення медіації як інституту корпоративного права.

Ключові слова: медіація, альтернативні шляхи вирішення спору, європейське законодавство, угода про медіацію, виконання угоди про медіацію.

 

Список використаної літератури

  1. Белоусов Б. Перспективы развития медиации в Украине // Юрист и закон. 2014. № 25 URL: http://www/kisilandpartners/com/content/files/article_belousov_uz_liga_rus/pdf.
  2. Гайденко-Шер Н. И. Обязательная медиация: опыт Италии // Третейский суд. 2012. №1. С. 156—165.
  3. Угода про асоціаціюміж Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
  4. Директива №2008/52/ЕС
    Европейского парламента и Совета о некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a95.
  5. Проєкт Закону України від12.2015 № 3665 «Про медіацію». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH2TT00V.html.