PDF

УДК 346.5

DOI 10.37749/2308-9636-2021-8(224)-2

А. О. Гелич,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави та права Національного університету біоресурсів та природокористування України

Ю. О. Гелич,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету

МЕЖІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У статті розглянута проблематика меж нормативного регулювання системи гарантування вкладів фізичних осіб. Підкреслено, що тенденцією розвитку відносин із гарантування вкладів є посилення адміністративного впливу Фонду на систему, а також надання цій інституції владних повноважень в частині нормативно-правового регулювання, що не відповідає сучасним світовим трендам. Запропоновано погляд, що Фонд може мати лише економічний вплив на систему гарантування вкладів, зокрема у частині належного збереження та накопичення коштів, натомість нормативно-правове регулювання слід зосередити виключно в межах повноважень Національного банку України.

Ключові слова: нормативне регулювання, фонд гарантування вкладів, економічне регулювання, система гарантування вкладів фізичних осіб, адміністративне регулювання, нормативно-правове регулювання.

 

Список використаної літератури

  1. Войцеховська Х. В. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як учасник цивільних відносин: дис. … канд. юрид. наук … 12.00.03. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2016. 206 c.
  2. Коструба А. В. Питання гармонізації національного законоавства у сфері банківської діяльності в контексті вимог директиви ЄС «Про систему наратування депозитів» від 16 квітня 2014 року №2014/49/EU. Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС. Київ: ТОВ «Знання», 2019. С. 185–189.
  3. Кочин В. В. Державне регулювання системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні vs імплементація EU acquis on deposit guarantee schemes. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2020. С. 117–121.
  4. Кочин В. В. Цивільні відносини у непідприємницьких товариствах та установах: теоретико-правові засади адаптації законодавства України до acquis ЄС: дис. … докт. юр. наук … 12.00.03. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Київ, 2021. 416 c.
  5. Науменко С. Г. Адміністративно-правове регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Дис. док. філос. … 081. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. 211 c.
  6. Федосєєва Т. Р. Гарантування вкладів фізичних осіб: проблемні питання. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2016. Вип. 2. № 12. С. 296–304.