Інна Спасибо-Фатєєва, в. о. завідувача кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки            

МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОГОВОРІВ У КОРПОРАТИВНОМУ ПРАВІ

Монографія Л. М. Дорошенко «Договори в корпоративному праві: проблеми теорії та практики» побачила світ у київському видавництві Юрінком Інтер у 2023 році.

Її авторка – Ліна Миколаївна Дорошенко є відомою корпоративісткою, наукові доробки якої відомі широкому колу цивілістів і вчених в сфері господарського права. Тематика її наукових досліджень більшою мірою стосується договорів у корпоративній сфері права і тому написання цієї монографії явило собою результат багаторічної праці вченої.

Сама по собі тематика договорів в корпоративному праві є, з одного боку, актуальною і затребуваною, а з іншого – новою і дискусійною. На тлі судової доктрини, яка ще перебуває в стадії становлення, та новітнього корпоративного законодавства ця тематика є благодатною для науковця, оскільки дозволяє зануритися в саму гущу сучасних проблем.

Змістовне наповнення монографії достатньо значне – від загальнотеоретичних питань методології дослідження договорів у корпоративному праві, принципу свободи договору, історичного становлення цього інституту в праві зарубіжних країн та праві України до суто конкретної проблематики видів таких договорів, їх змісту, виконання, наслідків невиконання або неналежного виконання, відповідальності. При цьому дослідження  характеризується величезним масивом опрацьованих джерел як теоретичних, так і матеріалів судової практики.

Цій монографії властивий широкий спектр порівняльної характеристики розуміння договорів у корпоративній сфері права, до якої вдається авторка, роблячи блискучий аналіз українських і зарубіжних джерел – як наукових, так і законодавства та судової практики. Все це надало авторці можливість представити справжнє наукове дослідження, глибоке і змістовне…