PDF

УДК 342.922:351.761.3(477)

DOI 10.37749/2308-9636-2020-9(213)-3

К. О. Пристінська,

викладач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

Міжнародного університету бізнесу і права

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

У статті розглянуто основні етапи розвитку адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних речовин. Виділено три етапи: 1) дореволюційний; 2) радянський; 3) часи незалежної України, які різнилися підходами до адміністративної відповідальності в цій сфері. Розглянуто положення Адміністративного Кодексу УСРР 1927 р., Кодексу Української РСР про адміністративні порушення 1984 р. та чинного КУпАП, в яких знайшли відображення норми з адміністративної відповідальності за порушення в цій сфері.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, наркотичні засоби, обряди, традиції, лікування, реабілітація, обсяги наркотичних речовин.

Список використаної літератури

  1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Учебное пособие. Часть II / под ред. А. Н. Сергеева. М.: «ЩИТ-М», 2002. 580 с.
  2. Вагин А. В. Історичні передумови адміністративної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та вживання наркотичних засобів або психотропних речовин. Актуальні проблеми держави і права. 2007. № 1. С. 162—164.
  3. Шевчук О. М. Адміністративно-правове регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 485 с.
  4. Артеменко Н. А., Петрище Т. П. Наркомания в 1920-е годы: медицинские, правовые и социокультурные аспекты проблемы. Вестник ВГМУ. 2015. Том 14, № 6. С. 93—103.
  5. Коцур М. М. Особливості правового регулювання протидії наркозлочинності в СРСР у період 1960—1991 рр. Юридична Україна. 2020. № 2. С. 52—61.
  6. Павкович С. М. Правові підстави реалізації адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права». Херсон, 2019. 485 с.
  7. Галюк А. В. Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. 27 с.