PDF

УДК 351.761.3+(341.241:341.123)”1961”

DOI 10.37749/2308-9636-2020-4(208)-3

В. І. Андріїв,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри права,

Львівський національний університет

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Б. В. Кіндюк,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач науково-дослідної лабораторії

з проблемних питань протидії наркозлочинності

Одеського державного університету внутрішніх справ

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ – ЄДИНОЇ КОНВЕНЦІЇ «ПРО НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ» 1961 р.

У статті розглянуто причини прийняття Єдиної Конвенції 1961 р., яка повинна була створити єдину міжнародну систему контролю за обігом цих небезпечних речовин. Показано, що автори документа основну увагу приділили питанням міжнародної торгівлі, контролю за обігом цих речовин та термінології. Особливістю документа була наявність у ньому чотирьох списків наркотичних речовин, залежно від ступеня їх небезпечності та негативного впливу на здоров’я людини.

Ключові слова: міжнародний договір, конвенція, ООН, наркотичні засоби, юридична відповідальність, кількісні показники.

 

Список використаної літератури

  1. Гернет М.Н. Наркотизм, преступность и уголовный закон. М.: Книгоиздательство «Право и жизнь». 1924. № 3— С. 39—44.
  2. Шевчук О. Конвенційні джерела у системі законодавства України з контролю за наркотиками: становлення та розвиток // Підприємництво, господарство і право. 2013. № С. 61—64.
  3. Сорока С. О., Марко С. І. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів: міжнародно-правовий аспект // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 3. С. 241—251.
  4. Торопыгина А. В. Социально-политические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02. М., 2014. 159 с.
  5. Копиленко О. Л., Кіндюк Б.В. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам’яток права // Юридична Україна. 2016. № 7–8. С. 4—
  6. Горькавий С. С. Етапи становлення міжнародно-правової протидії незаконному обігу наркотиків // Науковий вісник Ужгородського університету. 2011. Вип. 15. С. 70—
  7. Шутак І. Д. Юридична техніка: теорія правових застережень. Івано-Франківськ, 2014. 260 с.
  8. Ерофеев И. В. Правовые аспекты деятельности европейского союза в области противодействия незаконному обороту наркотиков: дисс. На соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.10. М., 2015. 195 с.