УДК 347.9

DOI 10.37749/2308-9636-2023-7(247)-2

О. В. Солоха,

аспірант Науково-дослідного інституту

приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака

Національної академії правових наук України,

Голова Комсомольського міського суду

Полтавської області

https://orcid.org/0009-0002-4136-6829

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ УХВАЛ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

У статті досліджено особливості застосування примусових заходів під час примусового виконання ухвал у цивільних справах. Встановлено, що ефективність процедури примусового виконання ухвал у цивільних справах значною мірою залежить від дієвості механізму застосування примусових заходів. На теперішній час, у доктрині цивільного процесуального права відсутній єдиний підхід до розуміння юридичної природи та сутності заходів процесуального примусу. Але головним питанням залишається визначення обсягу повноважень суду, визначення меж застосування державного примусу, а також забезпечення, на доктринальному рівні, а потім і на рівні методологічної визначеності в правозастосовній практиці, уніфікованого механізму застосування примусових заходів.

Системний аналіз правового регулювання таких заходів державного примусу як привід боржника (ст. 438 ЦПК України), примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 439 ЦПК України), тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України (ст. 441 ЦПК України) і практики правозастосування на етапі виконання ухвал суду дозволяє дійти висновку про їх недостатню ефективність. Обсяг повноважень суду в частині вирішення питання щодо застосування будь-яких заходів примусового характеру повинен обмежуватися критеріями допустимості, доцільності та вимогами невідворотності настання цивільно-процесуальних наслідків, визначених в ухвалі суду. Обґрунтовано необхідність внесення змін до процесуального законодавства і запропоновано конкретні варіанти правового регулювання найбільш дієвих заходів державного примусу в процесу виконання ухвал суду. Наголошено на необхідності врахування зарубіжного досвіду правової регламентації означених процедур та розширення відповідного правового інструментарію працівників органів Державної виконавчої служби та приватних виконавців у цій сфері.

Ключові слова: ухвала суду, судове рішення, примусовий захід, примусове виконання, виконавче провадження.

 

Список використаної літератури

 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України Закон від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9237
 2. Цивільне процесуальне право України: підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової. Київ: Атіка, 2009. 760 с.
 3. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, Д. Д. Луспеник та ін.; за заг. ред. В. В. Комарова. Харків: Харків юридичний, 2008. 925 с.
 4. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України їх: наук.-практ. комент. 5-те вид., переробл. та допов. Харків: ФІНН, 2010. 628 с.
 5. Гетманцев М. Заходи процесуального примусу як засоби реалізації цивільної процесуальної відповідальності // Юридична Україна: щомісячний правовий часопис. 2011. № 5. С. 71–77.
 6. Штефан О. О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 358 с.
 7. Лукіна І. М., Кройтор В. А. Цивільна процесуальна відповідальність: проблеми галузевої класифікації: монографія. Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. 480 с.
 8. Літвінова І. Ф. Забезпечення недоторканності житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі: [монографія]. Київ: ФОП О. С. Ліпкан, 2012. 230 с.
 9. Орлов Ю. Ю. Визначення поняття «житло» в контексті обмеження права на його недоторканність під час оперативно-розшукової діяльності. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2007. № 5. С. 73—77.
 10. Іщенко Д. Правові аспекти розгляду судами України подань щодо примусового проникнення до житла чи іншого володіння боржника у виконавчому провадженні. Наукові записки НАУКМА. Юридичні науки. 2018. том 2. С. 93—99.
 11. Сергієнко Н. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи у виконавчому провадження. Юридичний вісник. 2014. № 4. С. 351—355.
 12. Фурса, С. Я., & Фурса, Є. І. (2014). Актуальні питання тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який ухиляється від виконання рішення: теорія і практика. Бюлетень Міністерства юстиції України, (10), 103—112.
 13. The Civil Procedure Rules 1998. URL: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules