PDF

УДК 347.251.3

DOI 10.37749/2308-9636-2020-11(215)-4

О. В. Ільків,

доцент, кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Міжнародного економіко-гуманітарного університету

імені академіка Степана Дем’янчука

 

ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЯК ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ

Стаття присвячена аналізу права володіння в Україні. Досліджуються ознаки права володіння як юридичної категорії, яка притаманна речовим та зобов’язальним відносинам. З’ясовуються правові аспекти володіння, що використовується для характеристики набувальної давності. Описуються правові наслідки фактичного панування над річчю. Обґрунтовуються позиції щодо захисту права власності за набувальною давністю в судовому порядку.

Ключові слова: право володіння, право власності, речові права, набувальна давність.

 

Список використаної літератури

  1. Римские юристы о владении и собственности (Дигесты. XLI. 1–2) / пер. А. Д. Рудокваса, О. А. Ахтеровой // Древнее право. IUS ANTIQUUM. 2002. № 1 (9). С. 265.
  2. Покровский И. А. История римского права. М.: Статут, 2004. С. 358–359.
  3. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv/page.
  4. Майданик Р. А. Модернізація володіння у праві України: базис і напрями. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 24 травня 2019 р. Харків: ХНУВС, 2019. С. 53–59.
  5. Беешу С. Правова природа володіння. Право України. 2019. № 2. С. 196–206.
  6. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України № 1618-IV від 18.03.2004 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/ed20040318.
  7. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р.