УДК 342
DOI 10.37749/2308-9636-2023-9(249)-7
Ф. П. Шульженко,
доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри теоретичної юриспруденції Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

К. Г. Талдонова,
доктор філософії з галузі знань «Право» (Ph.D),
доцент кафедри теоретичної юриспруденції,
Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ПРИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СЛУЖБ ДОСТАВКИ

Епоха динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, однією з яких є мережа Інтернет, призвела до виникнення віртуального простору – особливого електронного середовища взаємодії, в якому будь-які дії з інформацією вчиняються за допомогою цифрових сигналів та інструментів. У наш час майже всі суб’єкти підприємницької діяльності акцентують особливу увагу на використанні та налагодженні інтернет-комунікацій, що обумовлює зростання показників ефективності бізнесу.

Інтернет виступає ключовим способом розповсюдження інформації стосовно власної продукції й запрошенням до співробітництва. Сьогодні досить складно знайти людину, котра не використовує мережу Інтернет задля купівлі певного виду товару, замовлення різноманітних видів послуг. Прогрес у сфері інформаційних технологій створив умови для виникнення та розвитку такого виду діяльності, як електронна комерція.
Стаття присвячена правовому аналізу електронної комерції та здійсненню електронної торгівлі у мережі Інтернет із використанням служб доставки.
Цифровізація все ширше охоплює різні сфери життєдіяльності держави, зокрема і такої важливої, як здійснення електронної торгівлі.

Стан і розвиток електронної комерції здебільшого визначають темпи наближення країни до побудови інформаційного суспільства, що створює підґрунтя для прискорення інтеграції її економіки у світову. Тому проблема розвитку електронної комерції в Україні є дуже актуальною.

У статті проаналізовано поняття, особливості та проблеми застосування електронної комерції, на основі чого окреслено перспективи нормативного регулювання зазначеної сфери.
Аргументовано, що подальших досліджень потребують питання здійснення електронної торгівлі у мережі Інтернет в умовах діджиталізації.

Проаналізовано положення щодо надання суб’єктом підприємницької діяльності покупцю документа, що доводить факт передачі товару або послуги в місці проведення розрахунків. Висвітлюється питання забезпечення кібербезпеки у сфері електронної торгівлі.

Ключові слова: електронна комерція, електронна торгівля, інтернет торгівля, діджиталізація, цифрова трансформація.

Список використаної літератури

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 року № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
3. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 року № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
4. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text.
5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 року № 851-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.
6. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text.
7. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
8. Про платіжні послуги: Закон України від 30.06.2021 № 1591-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text.
9. Роз’яснення Державної податкової служби України: Щодо особливостей здійснення розрахунків при продажу товарів в мережі інтернет із використанням служб доставки від 11 серпня 2023р. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/698377.html.
10. Головчак, Ю. В., Куцька, К. С., Залецька, І. О., & Прокопець, Л. В. (2023). Особливості та економіка електронної торгівлі: досвід для України в умовах економічної нестабільності. Академічні візії, (17). URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/234/220.
11. Гринько Т. В., Філіпова В. Ю. Оптимізація бізнес процесів підприємств інтернет комерції. Економіка і менеджмент 2023: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 06-07 квіт. 2023 р.: у 7 т. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2023. T. 2. С. 15-18. URL: http://www.confcontact.com/2023-ekonomika-i-menedzhment/2_Grynko-Filippova.pdf.
12. Краус К. М., Краус Н. М., Манжура О. В. Електронна комерція та Інтернет-торгівля: навчально-методичний посібник. Київ: Аграр Медіа Груп, 2021. 454 с. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37044/1/Kraus_Elektronna_komertsiia_2021.pdf.
13. Пархоменко Д. В. Розвиток електронної комерції в Україні. Економіка і менеджмент 2023: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 квіт. 2023 р.: у 6 т. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2023.. Т. 3. С. 94-96. URL: http://www.confcontact.com/2023-ekonomika-i-menedzhment/5_Parkhomenko.pdf.
14. Товкун Л. В., Федоровська М. А. Актуальні питання правового регулювання електронної комерції в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 282–286. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2020/71.pdf.