PDF

УДК 340.15:342.565(438)”15/18”

DOI 10.37749/2308-9636-2021-1(217)-5

В. Н. Патлачук,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії, історії права і держави

та конституційного права,

Національний університет державної фіскальної служби України

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПИТАНЬ У ПЕРШИХ ПОЛЬСЬКИХ КОНСТИТУЦІЯХ (XVIXIX ст.)

У статті розглянуто особливості правового регулювання релігійних відносин в Артикулах Генріха Валуа 1573 р., Конституції Польщі 1791 р., Конституції Великого Герцогства Варшавського 1807 р., Конституції Царства Польського 1815 р. та Органічному Статуті Царства Польського 1832 р. Показано, що підходи до вирішення цих питань змінювалися у досить широкому діапазоні – від положень стосовно вирішення суперечок різних конфесій мирним шляхом – до визнання католицизму основною державною релігією.

Ключові слова: Царство Польське, Велике Герцогство Варшавське, конституція, релігійне питання, Артикули Генріха Валуа, кількість знаків, Органічний Статут.

 

Список використаної літератури

  1. Zarzycki Z. Wolność religijna w pierwszych polskich konstytucjach do połowy XIXw. Studia z prawa wyznaniowego. 2010. T. 13. Рр. 25–44.
  2. Szukala Michal. Arykuly henrykowskie: pierwsza konstytucja Rzeczypospolitej. URL: https://dzieje.pl/aktualnosci/artykuly-henrykowskie-pierwsza-konstytucja-rzeczypospolitej (дата звернення 08.03.2021).
  3. Ваславский Я. И. Конституционные условия для демократии: сравнительный анализ: монография. Москва: МГИМО-Университет, 2008. 192 с.

4.        Pawluk T. Sprawy wyznaniowe w Konstytucji 3 Maja. Prawo Kanoniczne. 1992. Вип. 35 (1–2). Рр. 3–13.

  1. Пахван С. В. История кодификации гражданского права: в 2т. СПб.: [Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцелярии], 1876. Т. 2. 485 с.
  2. Кодан С. В., Февралев С. А. Местное право Царства Польского: формирование, источники, трансформации (1815–1917 гг.). Социодинамика. 2013. № 3. С. 246– URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=468 (дата звернення: 10.03.2021).
  3. Любавский М. К. История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков). Москва: Тов-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1917. 473 с.
  4. Вибе И. Н. Вероисповедальная политика самодержавця в Западном крае: (1830–1855): автореф. дис. … канд. истор. наук по спец.: 07.00.02. Санкт-Петербург, 2009. 27 с.