УДК 343.8

DOI 10.37749/2308-9636-2023-7(247)-6

Я. О. Триньова,

професор Академії Державної пенітенціарної служби,

доктор юридичних наук, доцент,

академік Української академії наук, адвокат

ORCID 0000-0002-5416-2756

 

Про екстремізм та необхідність встановлення кримінальної відповідальності за нього

Стаття присвячена проблемі визначення доцільності удосконалення чинного, зокрема антикримінального законодавства у сфері протидії екстремізму. Наводяться визначення, види екстремізму. Наводиться взаємозв’язок понять «екстремізм» та «тероризм». Висунута пропозиція, розцінювати тероризм як прояв, метод чи вид екстремізму. Оскільки екстремізм – це соціальне явище, саме прояви якого (а не саме явище) можуть бути визнані кримінальними правопорушеннями. Наводиться аналіз антиекстремістського законодавства 2011, 2014 років. Враховуючи наведені ознаки екстремізму наведено перелік кримінальних правопорушень, які можуть бути визнані екстремістськими. Обґрунтовується теза в недоцільності запровадження окремого закону з протидії екстремізму та встановлення кримінальної відповідальності за екстремізм, оскільки прояви цього явища достатньо широко описані в чинному Кримінальному кодексі і зайва криміналізація може призвести до колізії закону і стати підґрунтям порушення прав та свобод людини і громадянина.

У статті використані як загальнонаукові (описання, аналіз, синтез), так і спеціально-юридичні методи (метод конкретно-соціологічних досліджень; контент-аналіз; порівняльно-правовий метод; формально-юридичний метод).

Ключові слова: екстремізм, протидія екстремізму, антиекстремістське законодавство, кримінальна відповідальність за екстремізм, тероризм, злочинність.

 

Список використаної літератури

 1. Воронцов С. Поняття екстремізму і його сутнісні ознаки. Філософія права. № 4. 2007. С. 65–71.
 2. Гуцал Ф. Екстремізм [Архівовано 23 березня 2022 у Wayback Machine] // Енциклопедія сучасної України / ред. кол.: І. М. Дзюба [та ін.]; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001—2022. ISBN 966-02-2074-X.
 3. Українська радянська енциклопедія: в 19 т. Київ: Головна редакція УРЕ, 1979. Т. 3. 856 с.
 4. Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ: Генеза, 2004. 736 с.
 5. Лук’янюк С. В. Поняття та сутність екстремізму. Юридичний науковий електронний журнал. № 7. 2021 С. 232. URL: http://lsej.org.ua/7_2021/59.pdf.
 6. Лихова С. Я. Кримінальна відповідальність за вчинення екстремістських злочинів / С. Я. Лихова, Ю. В. Лобода. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. № 2. 2017. С. 182—187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2017_2_31.
 7. Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 08.06.2004 N 101 «Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, english-russian-ukrainian НП 306.7.086-2004» URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/104579___104579.
 8. О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: Шанхайская конвенция от 14 июня 2001 года. URL: http://ecrats.org/upload/iblock/2e5/1.pdf.
 9. Про протидію екстремізму: проєкт Закону України від 15 вересня 2011 р. № 9156. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?id=&pf3511=41152.
 10. Закон України від 16 січня 2014 р. «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» № 721-VІІ. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/342028___342093.
 11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 р.: Закон України від 23 лютого 2014 р. № 767-VІІ URL:http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/767-18.
 12. Куц В. М. Апроксимація національних законодавчих систем. Вісник Запорізького державного університету. № 1. 2001. С. 34–39.