PDF

УДК 347.65/.68

DOI 10.37749/2308-9636-2021-2(218)-5

О. І. Нелін,

доктор юридичних наук, професор,

академік Академії нотаріату України

 

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВИЛ ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджуються проблеми законодавчого регулювання правил вчинення нотаріальних дій в Україні, при цьому аналізується як законодавча база, так і існуюча судова практика. Акцентовано увагу на потребі проведення подальших наукових пошуків у сфері законодавчого регулювання правил вчинення нотаріальних дій у контексті реалізації Концепції великої нотаріальної реформи, яка передбачає впровадження електронної форми нотаріату (Е-нотаріату). Наголошується, що зміни до законодавства про нотаріат вносяться не комплексно й узгоджено, а непослідовно і відірвано від чинної нормативної бази. Відзначено, що впровадження Е-нотаріату є складною проблемою, в якій задіяні численні фактори правового, економічного, організаційного та технічного характеру. Розроблено пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення законодавчого регулювання правил вчинення нотаріальних дій.

Ключові слова: нотаріат, нотаріальна дія, нотаріальний акт, правила вчинення нотаріальних дій, пробіли в законодавстві, е-нотаріат.

 

Список використаної літератури

 1. Нелін О. І. Нотаріальна доктрина в Україні: теоретичний синтез // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1 (102). С. 130—138.
 2. Нелін О. І. Теоретична модель і практичні виміри сучасного розуміння поняття нотаріальної діяльності в нотаріальній доктрині України // Юридична Україна. 2016. № 9—10 (165—166). С. 15—20.
 3. Нелін О. І. Актуальні проблеми функціонування системи нотаріату в Україні: спроба концентричного рівного визначення // Юридична Україна. 2017. № 1 (169). С. 64—69.
 4. Пиепу Ж.-Ф. Профессиональное нотариальное право / Ж.-Ф. Пиепу, Ж. Ягр. / пер. с фран. И.Г. Медведева. М., 2001. С. 116.
 5. Калиниченко Т.Г. Нотариальный акт: понятие, содержание, классификация // Нотариальный вестник. 2009. № 5.
 6. Грядов А.В. Правовая природа нотариального акта в российской и французской доктринах // Нотариальный вестник. 2008. № 10.
 7. Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 528 с.
 8. Теорія нотаріального процесу: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Алерта; Центр учбової літератури, 2012. 920 с.
 9. Фурса С. Я. Нотаріальний процес. Теоретичні основи. Київ: Істина. 2002. 320 с.
 10. Вальц Р. Вегманн Б., Грефин фон Шлиффен К., Грживотц Г. и др. Медиация в нотариальной практике (альтернативные способы решения конфликтов) / пер. с немецкого Трушникова С. С. М.: Волтере Клувер, 2005. 388 с.
 11. Жуйков В. Нотариат как институт превентивного правосудия: общие цели, принципы и полномочия // Российская юстиция, 1998. № 6—7.
 12. Закон України «Про нотаріат» 1993 р. (із змін. і допов.). URL: rada.gov.ua.
 13. Білозерська Є. І. Фіксація нотаріального процесу технічними засобами як одна із умов його достовірності // Бюлетень Вищої ради юстиції. 2011. № 1(5).