PDF

УДК 346.62

DOI 10.37749/2308-9636-2022-7(235)-2

О. В. Ющенко,

аспірантка Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

 

РЕГУЛЮВАННЯ ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ): ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

У статті розглянуто питання сучасних особливостей позицій правових систем України та окремих розвинених країн стосовно регулювання видів забезпечень виконання зобов’язань за депозитними договорами. Встановлено, що законодавство України, США, Польщі, Франції не містять окремих положень нормативно-правових актів стосовно встановлення забезпечень даної категорії, використовується орієнтир на регулювання забезпечень виконання зобов’язань на загальному рівні.

Доведено, що законодавство України не містить уніфікованого підходу стосовно видів забезпечень вказаного характеру, що його відрізняє від норм законодавств США, Польщі, Франції. Висунуто пропозицію щодо вирішення зазначеної проблематики через внесення доповнень до цивільного законодавства України. Встановлено, що вирішення питань захисту прав стосовно забезпечень досліджуваної категорії здійснюється переважно у судовому порядку.

Виявлено, що вимоги цивільного польського законодавства є більш жорсткими порівняно із положеннями українського в розрізі застосування забезпечення у випадку відсутності його регулювання змістом договорів. А саме, в рамках ЦК України встановлено, що розмір пені складатиме 3%, тоді як Цивільним кодексом Республіки Польща визначено 5,5% штрафів (пені). Вивчення норм законодавства США свідчить, що американське законодавство встановлюючи штрафи у розмірі відшкодування потрійної суми заподіяних збитків, як і польське є менш лояльним порівняно із українським, французьким до порушення виконання зобов’язань (в тому числі за договорами банківських вкладів (депозитів).

Ключові слова: забезпечення виконання зобов’язань, договори, пеня, штраф, неустойка, компенсація, боржник, кредитор, вкладник.

 

Список використаної літератури

 1. Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від 16.01.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
 2. Лепех С. М. Правові наслідки порушення прав споживача банківських депозитних послуг. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. Вип. 1(42). С. 46—
 3. Проблеми правового регулювання договірних відносин суб’єктів господарювання: монографія / В. М. Адам та ін.; за заг. ред. М. С. Долинської. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. 247 с.
 4. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України № 543/96-ВР від 22.11.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80#Text.
 5. Про захист прав споживачів: Закон України № 1023-ХІІ від 12.05.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text.
 6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України № 2664-ІІІ від 12.07.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text.
 7. Пучковська І. Й. Про основне призначення видів забезпечення виконання зобов’язання. Проблеми законності. 2020. Вип. 148. С. 36-44. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990x.148.195125.
 8. Фоменко Я.Є. Проблеми правового регулювання пені як виду цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань в Україні. Часопис Київського університету права. 2020. № 4. С. 296—
 9. Цивільний кодекс України: Закон України № 435-IV від 16.01.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
 10. French Civil Code 2016. URL: https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code-2016/#head_19.
 11. Kodeks cywilny: Ustawa z dnia 23.04.1964 r. URL: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,9,9,204,351463,20220630,art-450-497-wykonanie-zobowiazan-i-skutki-ich-niewykonania.html.
 12. Muñoz, Kroepfly M. New Sales and Contract Law in Argentina and France. Models for Reform Inspired by the CISG and the PICC?European Journal of Law Reform. 2020. Vol. (22) 3. Pр. 183—208.
 13. Rowan S. The new French Law of Contract.International and Comparative Law Quarterly. 2017. 66(4). Pр. 805—831. doi:10.1017/S0020589317000252.
 14. Uniform Commercial Code US. URL: https://www.uniformlaws.org/acts/ucc
 15. US Code. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text.

Редактор публікації: Л. Р. Хомляк