PDF

УДК 347.4

DOI 10.37749/2308-9636-2020-8(212)-6

Ю. Ю. Опанащук,

здобувач Науково-дослідного інституту

приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака

НАПрН України

 

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЦИВІЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

 У статті проаналізовано основні нормативно-правові та правореалізаційні перешкоди на шляху розвитку та вдосконалення нотаріальної діяльності в Україні на сучасному етапі. Автором наголошено на тому, що політику вітчизняного законодавця щодо оптимізації нотаріату, на жаль, не можна назвати послідовною і однозначною, оскільки має місце ціла низка концептуальних проблем та законодавчих колізій, що унеможливлюють розвиток цього інституту і публічно-правової форми засвідчення цивільних правовідносин.

Зазначається, що шляхом правомірного і своєчасного вчинення нотаріальних дій вітчизняні нотаріуси надають публічну достовірність цивільно-правовим відносинам, що в окремих випадках виступають в якості юридичних фактів, які мають конститутивне значення. Такі умовиводи дозволили автору констатувати, що правозахисна функція нотаріату набуває характеру системоутворюючої ознаки стосовно активізації людського потенціалу в правовій сфері, оскільки виконувати обов’язки пересічного нотаріуса належним чином здатен не кожен уповноважений державою на вчинення таких дій суб’єкт.

У цьому контексті автор виділяє в якості ключових детермінант розвитку інституту нотаріальних послуг в Україні на сучасному етапі наступницво  європейських традицій та фундаментальний характер забезпечення правової безпеки цивільного обігу.

Організація та здійснення ефективної правозастосовної діяльності за допомогою нотаріальних органів є одним із пріоритетних напрямків стійкого розвитку держави і, водночас, виступає ще одним детермінантом у трансформаційних процесах нотаріату нової доби цифровізації, оскільки значення нотаріальних функцій зростає з кожною новою віхою розвитку української держави. У зв’язку з цим, автором визначено, що нотаріат в Україні давно став не просто юридичним органом, а важливим інститутом держави та суспільства в цілому, що здійснює публічно-правову діяльність, скеровану на захист прав та інтересів особи.

Ключові слова: нотаріус, нотаріальна діяльність, функції нотаріату, посвідчення правочинів.

Список використаної літератури

 1. Комаров В. Український нотаріат: перспективи розвитку. Бюлетень міністерства юстиції України. 2012. С. 153—161.
 2. Нотаріат в Україні: навчальний посібник (2-е вид., стереотип.) / за ред. Ю. В. Шкітіна. Київ: КНТ, 2008. 680 с.
 3. Черниш В. Нотаріат України на шляху до європейських та міжнародних стандартів. Юридична Україна. № 2. 2013. С. 21—25.
 4. Жужжалов М. Б. Требование о государственной регистрации перехода права собственности // В сб.: Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского права. М.: Статут, 2013. С. 61—109.
 5. Бондарєва М. В. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування. Університетські наукові записки. 2006. № 3—4 (19—20). С. 153—159.
 6. Теорія нотаріального процесу: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Алерта, 2012. 920 с.
 7. Пашковська Т. «Електронний нотаріат»: необхідність назріла. Юридична газета. 2013. № 13. С. 8—10.
 8. Кузьмінська О. Ю. Електронний нотаріат. 2013. ЮСБНУ. С. 350—352.
 9. Марченко В. М. Окремі питання впровадження в Україні системи е-нотаріату. Прикарпатський юридичний вісник. № 1 (30). 2020. С. 42—46.
 10. Нелін О. Нотаріат і квазінотаріат в Україні: окремі дискусійні питання. Юридична Україна. № 8. 2012. С. 19—22.
 11. Заіка Ю. О. Форми заповіту: шляхи вдосконалення. Вісник Академії адвокатури України. 2006. № 1. С. 47—52.
 12. Комаров В. В. Нотаріат в Україні: підручник / В. В. Комаров, В. Б. Баранкова. Харків: Право, 2011. 384 с.
 13. Дякович М. М. Нотаріус як державний реєстратор прав на нерухоме майно за законодавством України. Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. С. 73—77.
 14. Спасибо-Фатеева И. В. Регистрация, ее значение и последствия (обзорный анализ украинского законодательства) // В сб.: Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского права. М.: Статут, 2013. С. 147—160.
 15. Чижмарь К., Дьомкіна Г. Правовий статус нотаріуса у процесі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за законодавством України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 9. С. 6—15.
 16. Зілкович К. Л. Нотаріус як учасник цивільного процесу. Актуальні проблеми держави і права. 2012. № 4. С. 416—420.
 17. Спасибо-Фатєєва І. В. Висновок щодо можливості участі нотаріуса у судових справах з приводу визнання недійсним нотаріального посвідченого договору іпотеки (з майновим поручителем). Мала енциклопедія нотаріуса. 2007. № 1. С. 7—12.
 18. Грибанова О. Процесуальний статус нотаріуса в цивільному судочинстві. Нотаріат для вас. 2010. № 10. С. 87—88.