УДК 342.951 (477)

DOI 10.37749/2308-9636-2023-8(248)-5

В. В. Чумак,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6171-2250

 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

У статті визначено сутність та особливості правового статусу Служби судової охорони України.

Зазначено, що соціальний статус суб’єкта — це його становище, положення у суспільстві в цілому або у певній окремій системі соціальних відносин, яке визначається соціальними нормами із врахуванням набутих та (або) вроджених соціально значущих властивостей суб’єкта. Змістом даного статусу є певний набір соціальних можливостей, привілеїв суб’єкта, а також його обов’язків, виконання яких очікується від нього іншими членами соціуму чи певною соціальною групою, до якої належить суб’єкт.

Підкреслено, що сутність правового статусу Служби судової охорони України полягає у тому, що він у юридичній формі визначає ключові аспекти існування та функціонування даного органу влади як суб’єкта суспільних відносин та структурної ланки державно-владного механізму, а саме: її соціальне призначення, тобто ту місію, яку вона виконує у суспільстві як носій державної влади; основні принципи, засадничі вимоги, на яких ґрунтується її діяльність; коло та зміст прав (юридичних можливостей), якими вона користується при здійсненні своїх завдань і функцій, а також обов’язки, які вона повинна виконувати при цьому; юридичну відповідальність працівників Служби судової охорони України; організаційно-управлінську структуру даного органу влади; характер взаємовідносин Служби судової охорони України з іншими приватними та (або) публічними суб’єктами суспільних відносин.

Наголошено, що правовий статус Служби судової охорони України, поєднуючи у єдину систему права, обов’язки та інші юридично значущі аспекти її функціонування, з одного боку, виступає важливою юридичною гарантією нормального (тобто якісного та ефективного) здійснення даними органом влади свого функціонально-цільового призначення, а з іншого — є засобом обмеження його можливостей щодо використання владного ресурсу. Звідси, очевидно, що чим більш детально та змістовно визначений правовий статус органу влади, тим краще.

Ключові слова: сутність, правовий статус, Служба судової охорони України, особливість, закон, нормативно-правові акти.

 

Список використаної літератури

 1. Падалка О. А. Щодо сутності правового статусу Національної поліції України // Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3. С. 72−76.
 2. Про міжнародні договори України: Закон України: від 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 50. Ст. 540.
 3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 2 червня 2016 року № 1402-VIII [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.
 4. Савюк Л. К. Правоохранительные и судебные органы: ученик / Л. К. Савюк. 2-е изд., перераб. и доп. Київ: Юристъ, 2004. 464 с. (Серии «Scholae»).
 5. Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятия, виды, государственные юридические лица) / С. Н. Братусь. Київ: Юриздат, 199 448 с.
 6. Січкар В. О. Використання досвіду поліції зарубіжних країн в діяльності міліції України по забезпеченню прав та свобод людини (організаційно-правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Січкар Віктор Олександрович; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ. Донецьк, 2017. 179 с.
 7. Общая теория права и государства: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Київ: Юрист, 2002. 517 с.
 8. Новий тлумачний словник української мови: у 4-х т. / [Укл. В. Яременко, О. Сліпушко]. Київ: Аконіт, 1999. Т. 2. 256 с.
 9. Дрозд О. Ю. Адміністративна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. Ю. Дрозд; Акад. упр. М-ва внутр. справ. Київ, 2010. 20 с.
 10. Політичний енциклопедичний словник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Упорядники В. П. Горбатенко, А. Г. Саприкін; за ред. Ю. С. Шемчушенка, В. Д. Бабкіна. Київ: Генеза, 1997. 400 с.
 11. Реформа МВД. Спасет ли ее закон о полиции // Офіційний інтернет-сайт РИА Новости Украина. [Електронний ресурс]. URL: http://rian.com.ua/analytics/20150521/367844408.html.
 12. Полиция Соединенных Штатов Америки // Правоохранительные органы государств–участников и партнеров ОБСЕ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://polis.osce.org/countries/details?item_id=69
 13. Волженкин Б. В. Общественная опасность преступника и основание уголовной ответственности / Б. В. Волженкин // Правоведение. 199 № 3. С. 91–98.
 14. Радаев В. В. Социальная стратификация: учебное пособие / В. В. Радаев, О. И. Шкаратан. Київ: Наука, 1995. 237 с.
 15. Стаханов В. Н. Маркетинг сферы услуг: учеб. пособ. / В. Н. Стаханов. Київ: Экспертное бюро, 201 160 с.
 16. Погорілко В. Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В. Ф. Погорілко, В. І. Сірий. Київ, 1997. 40 с.
 17. Чумак В. В. Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз: монографія. Харків: Константа, 2019. 490 с.