PDF

УДК 340.13

DOI 10.37749/2308-9636-2021-4(220)-1

Ф. П. Шульженко,

доктор політичних наук,

професор, завідувач кафедри теорії та історії права

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

 

В. І. Риндюк,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри теорії та історії права

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

 

УПОРЯДКУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ОДНЕ З ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У статті пропонується розглядати поняття «упорядкування законодавства» як вид нормотворчої діяльності, спрямованої на удосконалення форми законодавства без зміни змісту правового регулювання суспільних відносин. Зазначається, що враховуючи стан національного законодавства, сьогодні існує нагальна потреба в такій діяльності з упорядкування законодавства, поряд із нормотворчістю, пов’язаною з удосконаленням змісту законодавства, на всіх рівнях публічної влади. Зроблено висновок, що забезпечення практичної реалізації діяльності з упорядкування законодавства в нормотворчому процесі потребує, перш за все, формування належної правової політики держави, тобто вироблення та прийняття публічною владою політичного рішення щодо упорядкування законодавства України.

Ключові слова: національне законодавство, правова політика, нормотворча діяльність, законодавчий процес, упорядкування законодавства.

 

Список використаної літератури

  1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://iportal.rada.gov.ua/.
  2. Ющик О. І. Теоретичні основи законодавчого процесу: Монографія. Київ: Парламентське вид-во, 2004. 519 с.
  3. Риндюк В. І. Упорядкування законодавства України: теоретико-методологічний та техніко-юридичний аспекти: монографія. Київ: КНЕУ, 2021. 407 с.
  4. Ющик О. І. Упорядкування законодавства — пріоритетний напрям правової політики України. Правова держава. 2007. Вип. 18. С. 40–48.
  5. Іляшко О. О. Концептуальні підходи до визначення правової політики держави в умовах гібридної війни. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3. С. 105—117.
  6. Минькович-Слободяник О. В. Правова політика як чинник правотворчості і правозастосування: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2010. 22 с.
  7. Ющик О. І. Криза влади чи влада кризи? Голос України. 1 грудня 2020 р. URL: http://www.golos.com.ua/article/339049.
  8. Закон Республики Молдова «О законодательных актах» № 780–XV от 27.12.2001 г. (с изменениями от 2008 г.). URL: https://www.legislationline.org/ru/documents/id/15214.
  9. Гунько Н. Ю. Зміни та доповнення до законів України: загальнотеоретичні та техніко-технологічні питання: дис. … канд. юрид. нaук: 12.00.01. Львів, 2020. 227 с.
  10. Ющик О. І. Закон про закони: необхідність і концепція. Університетські наукові записки. 2005. № 3 (15). С. 43—48.