УДК: 347.736

DOI 10.37749/2308-9639-2024-1(253)-4               

Ю. М. Татік, аспірантка Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»

ORCID: orcid.org/0009-0005-9860-5108

ВПЛИВ РОЗГАЛУЖЕНОСТІ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ

При виникненні неплатоспроможності у суб’єктів господарювання є процедури, які спрямовані на покращення фінансового становища боржника. Однією із таких процедур є санація. Правове регулювання санації суб’єктів господарювання здійснюють за допомогою Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України «Про фінансову реструктуризацію» та інших актів.

У Кодексі визначають такі види санації: санація до відкриття провадження у справі про банкрутство, санація боржника як судова процедура. Їх розрізняють як досудову та судову санацію. При здійсненні вказаних процедур суб’єкт господарювання всередині повинен здійснити заходи щодо підвищення ефективності функціонування для значного збільшення прибутку від господарської діяльності і відновлення власної платоспроможності.

Через застосування методів аналізу, синтезу, порівняльно-правового, історично-правового, дедуктивного й інших методів було визначено, що підвищення ступеня ефективності процедури санації прямо залежить від активності арбітражного керуючого, який має розробити, аргументувати і запропонувати до реалізації максимально широкий перелік за сферами, видами, способами реалізації санаційних заходів.

Вказано на потенційну ефективність цих заходів: 1) за напрямами: реструктуризації активів; зменшення (заморожування) витрат; збільшення виручки від реалізації; заморожування інвестиційних вкладень; зниження валових витрат та іншими; і 2) за типами санаційних заходів: – фінансово-економічним (мобілізація та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємства); – організаційно-правовим (вдосконалення організаційної структури підприємства, збереження організаційно-правових форм бізнесу); – виробничо-технічним (модернізація та оновлення виробничих фондів, поліпшення якості та вдосконалення асортименту продукції); – соціальним (створення та фінансування системи пошуку або перепідготовки кадрів) та іншими.

Ключові слова: санація, санаційні заходи, Кодекс України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий, реструктуризація активів, оздоровлення підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18 жовтня 2018 р. № 2597-VIII. Відомості Верховної Ради України. № 19. с. 74.
 2. Dutka V. V. Rehabilitation of the debtor before the opening of bankruptcy proceedings. Economics and Law. No 1. (60). 2021. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2021.01.096.
 3. Гушилик А. Правове становище боржника у справі про банкрутство на стадії санації. Підприємництво, господарство і право. № 4. с. 76–80. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.12.
 4. Пігуль Н. Г., Семенець В. П. Сутність та значення санації підприємства в сучасних умовах господарювання. Економіка та суспільство. № 21. с. 86–92. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/34.
 5. Гушилик А. Б. Правова природа статусу боржника у справі про банкрутство. Господарське право та процес. № 1.ч. 2. с. 49–53.
 6. Дмитров О. М., Демченко І. В. Досудова санація як спосіб попередження банкрутства. Всеукраїнська науково-технічна конференція. Факультет економіки та бізнесу (Мелітополь, 09—18 листопада 2020 р.): збірник тез доповідей. 2020. с. 266–267. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14761.
 7. Кальченко О. М. Санація як спосіб запобігання банкрутству підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 1 (21). с. 220–228. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/211434.
 8. Новик І. Санація підприємства як чинник його фінансово-економічної захищеності. Економіка та суспільство. 2021. № 27. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-8.
 9. Богатир В. К. Ліквідаційна процедура – заключна процедура у справах про банкрутство: монографія. В. К. Богатир; за ред. докт. юрид. наук, професора Б. В. Деревянка. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 210 с., URL: https://repository.ndippp.gov.ua/handle/765432198/209.
 10. Бутирська І. А. Учасники провадження у справі про банкрутство: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Київ. 2017. 20 с.
 11. Грабован Л. Правовий статус кредиторів у Кодексі України з процедур банкрутства. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей / За загальною редакцією д. ю. н., судді Верховного Суду С. В. Жукова. К.: Алерта, 2019. с. 34–45.
 12. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 440 с.
 13. Поляков Б. М. Правовые проблемы регулирования несостоятельности (банкротства): дис. докт. юрид. наук: 12.00.04. Поляков Борис Моисеевич. Донецк, 2003. 436 с.
 14. Бурда О. Я., Туркот О. А. Щодо поняття та умов банкрутства суб’єктів господарювання. Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: збірник матеріалів регіонал. кругл. столу. (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 р.). Маріуполь. 2018. с. 324
 15. Поляков Р. Б. Порівняльно-правова характеристика досудової санації за правом України та Німеччини. Держава та регіони. Серія: Право, 2022. DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2022.3.3.
 16. Носань Н. С., Назаренко С. А., Назаренко Т. С. Економіко-правова роль арбітражного керуючого в процесі санації підприємств в Україні. Modern Economics. № 33(2022). с. 82–87. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V33(2022)-11.
 17. Шарова С. В. Переваги досудової санації для своєчасного оздоровлення підприємства. Концептуальні основи та практичний досвід обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). Запоріжжя: видавець Мокшанов В. В., 2023. 239 с., URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/10617/1/B09889.pdf#page=225.
 18. Білоконь Т. М. Вдосконалення механізмів санації вітчизняних підприємств. Економіка, менеджмент та екологія. № 6. с. 79–84.
 19. Ларіонова К. Л., Донченко Т. В. Формування складових елементів організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства. Вісник ХНУ. Т. 2. № 6. с. 87–94.
 20. Фридинський В. О., Плотніков В. Г., Дерев’янко А. І. Фінансова санація підприємства. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/47372aa9-cac8-4b23-8052-e162807188f3/content.
 21. Поляков Р. Б. Сутність відносин банкрутства (неплатоспроможності). Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 2. с. 63–73. URL: http://apnl.dnu.in.ua/2_2023/10.pdf.
 22. Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14 червня 2016 р. № 1414-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-19#Text.