PDF

УДК 34.096

DOI 10.37749/2308-9636-2021-4(220)-6

Т. О. Пікуля, 

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри теорії та історії права

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ПРАВА

Статтю присвячено загальнотеоретичній характеристиці однієї з нетрадиційних форм і методів викладання – юридичної клінічної освіти як засобу формування нової методології навчання в Україні.

На основі здобутків сучасних вітчизняних та зарубіжних учених аналізуються та розвиваються теоретичні засади юридичної клінічної освіти в Україні та нормативно-правові засоби організації та діяльності юридичних клінік в Україні.

Ключові слова: юридична клініка, юридична клінічна освіта, юридична клінічна діяльність.

Список використаної літератури

  1. Молдован В. В., Кацавець Р. С. Юридична клініка: навч. посібник. Київ: Центр учб. літератури, 2007. 224 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/50-Uridichna_klinika-Moldovan.pdf (дата звернення: 10.06.2021).
  2. Доброхотова Е. Н. Практическое обучение юристов в России: история становления и перспективы развития (на примере Юридической клиники в СПбГУ): дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. СПб., 2007. 196 с. URL: http://www.dslib.net/teoria-prava/prakticheskoe-obuchenie-juristov-v-rossii-istorija-stanovlenija-i-perspektivy-razvitija.html (дата звернення: 10.06.2021).
  3. Фігель Ю. О. Роль юридичних клінік у формуванні вмінь реалізації права студентами юридичних спеціальностей: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2011. 198 с. URL: http://194.44.11.130/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%AE$ (дата звернення: 10.06.2021).
  4. Галай А. О. Юридична клініка як суб’єкт адміністративних правовідносин. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 4 (138). С. 66–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_4_12 (дата звернення: 10.06.2021).
  5. Стандарти юридичних клінік України від 16.11.2003 р. (із змін. та допов. від 25.08.2005 р.): Асоціація юридичних клінік України. URL: http://pravo.prostir.ua/library/412.html (дата звернення: 10.06.2021).
  6. Концепція розвитку юридичної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika (дата звернення: 10.06.2021).
  7. Профессиональные навыки юриста. Опыт практического обучения / под ред. Л. А. Воскобитовой, Л. П. Михайловой, Е. С. Шугриной. Москва. Дело, 2001. 416 с.
  8. Савелова Ю. М. Поняття «юридичної клінічної освіти» в Україні. Актуальна юриспруденція: матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (5 березня 2013 р.). URL: https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=488%3A060313-06&catid=60%3A1-0313&Itemid=75&lang=ru (дата звернення: 10.06.2021).
  9. Журавський В., Копиленко О. Юридична освіта в України: сучасний стан та напрями вдосконалення. Право України: Юрид. журн. 2004. № 11. С. 3—13.
  10. Комітет з питань освіти, науки та інновацій. 2020. Проєкт Концепції розвитку юридичної освіти. URL: http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75465.html (дата звернення: 10.06.2021).