УДК 347.9:346.91

DOI 10.37749/2308-9636-2023-8(248)-7

В. Гевко,

аспірант Науково-дослідного інституту

приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України,

суддя Господарського суду Тернопільської області

 

ЗАХИСТ ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТ У СТРУКТУРІ СУБ’ЄКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ОСОБИ

Стаття присвячена дослідженню питання змісту суб’єктивного корпоративного права, його структури, зокрема місця такого елементу суб’єктивного корпоративного права як захист права.

Автором констатується, що чинне законодавство не містить чіткого визначення того чи є право на захист складовою суб’єктивного корпоративного права, або є самостійним суб’єктивним правом особи. Одночасно, і серед представників юридичної науки існують різні підходи до розуміння зазначеної проблематики, зокрема, існує як мінімум три позиції за якими сутність права на захист розглядаються по різному.

Також у роботі зауважується, що право на захист корпоративних прав виникає не лише з підстав порушення права, але й у випадку його невизнання чи оспорювання.

Ключові слова: суб’єктивне юридичне право, суб’єктивне цивільне право, суб’єктивне корпоративне право, право на захист, порушення корпоративного права, невизнання корпоративного права, оспорювання корпоративного права.

 

Список використаної літератури

 1. Цивільне право:  підручник  для  студентів  юрид.  вузів  та факультетів. Київ : Вентурі, 1997. 544 с.
 2. Рабінович П. М. Основи теорії та філософії права: навч. посібник. Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2021. 256 с.
 3. Цивільне право (частина загальна). Курс лекцій: навч. посіб. / за ред. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. 448 с.
 4. Цікало В. І. Засада пропорційності здійснення корпоративних прав: Монографія/ В. І. Цікало.-Вид 2-ге, перероблене і доповнене. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 590 с.
 5. Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія. Київ: Алерта, 2017. 494 с.
 6. Жорнокуй Ю. М., Сліпченко С. О., Жорнокуй В. Г. Корпоративні правовідносини: монографія. Харків: ЕКУС, 2021. 248 с.
 7. Киричок А. В. Поняття та зміст суб’єктивних прав учасників господарських товариств. Правомочність на захист. Право і безпека. 2015. № 4 (59). С. 120–125.
 8. Гевко В. Л. Невизнання та оспорювання корпоративних прав як підстави захисту суб’єктивних корпоративних прав. Приватне право і підприємництво 2023 № 23. С. 206—211.
 9. Господарський процесуальний кодекс України. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text.
 10. Цивільний кодекс України. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
 11. Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав: монографія / за заг. ред. академіків НАПрН України О.Д. Крупчана та В. В. Луця. Київ: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. 400 с.