УДК 342

DOI 10.37749/2308-9639-2023-10(250)-5

А. В. Омельченко, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри приватного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, головний науковий співробітник наукового сектору комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності відділу промислової власності і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

CУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Актуальність дослідження суспільних відносин у сфері цифровізації як предмета правового регулювання обумовлена тим, що основна мета цифровізації полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. Завдяки здатності цифрових технологій позитивно впливати на ефективність, результативність, вартість та якість економічної, громадської та особистої діяльності цифровізація є одним із механізмів економічного зростання.

Законодавство про цифровізацію слід розглядати у широкому та вузькому значенні. У широкому значенні до системи законодавства про цифровізацію слід віднести інформаційне законодавство, законодавство про електронні комунікації та радіочастотний ресурс, про інформатизацію, про надання електронних довірчих послуг, про електронну комерцію, про захист персональних даних, про кібербезпеку. У вузькому значенні до такого законодавства слід відносити нормативно-правові акти, предметом регулювання яких є безпосередньо відносини у сфері цифровізації.

Реалізація державної політики цифрового розвитку ґрунтується на принципах: відкритості; прозорості; багаторазовості використання; технологічної нейтральності і портативності даних; орієнтованості на громадян; інклюзивності та доступності; безпечності та конфіденційності; багатомовності; підтримки прийняття рішень; адміністративного спрощення; збереження інформації; оцінювання ефективності та результативності.

Цифровізація як предмет правового регулювання – це суспільні відносини між фізичними особами, юридичними особами, державою та територіальними громадами у сфері наповнення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір, які мають комплексний міжгалузевий господарський характер, розвиваються як на території України, так і за її межами, врегульовуються нормами національного законодавства та міжнародного права.

Ключові слова: предмет правового регулювання, цифровізація, цифрова трансформація, цифрові технології, цифрова економіка, принципи цифрового розвитку.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Актуальні проблеми цивілістикиу цифрову добу: монографія / [Є. О. Харитонов та ін.; за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової]; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Ф-т цивіл. та госп. юстиції, Каф. цивіл. права. Одеса: Юридична література, 2018. 246 с.
 2. Кудь А. А. Цифрові активи та їх економіко-правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн [Текст] : монографія / Александр Кудь, Микола Кучерявенко, Євген Смичок. 2-ге вид. Харків: Право, 2019. 382 с.
 3. Цифрове врядування: монографія / [О. В. Карпенко та ін.]; за ред. д-ра наук з держ. упр., доц. Карпенка Олександра Валентиновича; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Каф. інформ. політики та цифр. технологій]. Київ: Ідея Принт, 2020. 336 с.
 4. Берназюк О. О. Цифрові технології у праві: сучасний погляд у майбутнє: монографія / Олександр Олександрович Берназюк. Ужгород: Гельветика, 2020. 525 с.
 5. Цифрова трансформація публічного управління: колект. монографія / [О. В. Карпенко та ін.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ: НАДУ, 2020. 254 с.
 6. Фінансове право вумовах цифрової трансформації: колект. монографія / [Я. В. Греца та ін.; за заг. ред. Т. А. Латковської]; Чернівец. юрид. ін-т Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.». Чернівці: Технодрук, 2021. 417 с.
 7. «Цифрова Україна»: конституційно-правова модель / [Р. О. Стефанчук та ін.; заг. ред.: Р. О. Стефанчук та ін.]; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. Київ: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2021. 687 с.
 8. Вінник О. М. Правоцифрової економіки: монографія / О. Вінник; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. Київ: НДІ приват. права ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2021. 349 с.
 9. Адміністративістика в умовахцифровізації: теорія, правове регулювання, практика: монографія / [С. В. Ківалов та ін.]; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса: Гельветика, 2022. 799 с.
 10. Соціально-трудові права івикликицифровізації: монографія / [Світлана Вишновецька та ін.]; за ред.: Яни Сімутіної та Михайла Шумила; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ: Ніка-Центр, 2023. 347 с.
 11. Омельченко А. В. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні : монографія. К.: КНЕУ, 2011. 309 с.
 12. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2155-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
 13. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України від 15 липня 2021 р. № 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text.
 14. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України від 14 грудня 2021 р. № 1946-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1946-20#Text.
 15. Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021-2027): Закон України від 23 лютого 2023 р. № 2926-IX.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2926-20#Text.
 16. Про цифровий контент та цифрові послуги: Закон України від 10 серпня 2023 р. № 3321-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3321-20#Text.
 17. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 1 грудня 2022 р. № 2807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#n191.
 18. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.
 19. Деякі питання цифрового розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D0%BF#Text.
 20. Деякі питання цифрової трансформації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 365-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D1%80#Text.
 21. Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text.
 22. Про затвердження переліку показників Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI): Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 774-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2023-%D1%80#Text.
 23. Про визначення національного контактного пункту програми Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021-2027): Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р. № 795-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-2023-%D1%80#Text.
 24. Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1353-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#Text.
 25. Про схвалення Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1467-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1467-2021-%D1%80#Text.
 26. Деякі питання підвищення рівня цифровізації сил безпеки та сил оборони України у період воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2023 р. № 139. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-pidvyshchennia-rivnia-tsyfrovizatsii-s-a139.
 27. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року «Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони»: Указ Президента України від 18 червня 2021 року № 260/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/260/2021#n2.