PDF

УДК 347.51

DOI 10.37749/2308-9636-2020-11(215)-1

В. І. Ольшанченко,

здобувач кафедри цивільного права № 1

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ID ORCID htts://orcid.org/0000-0002-5175-5791

 

 

ДЕРЖАВА УКРАЇНА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ПІДПРИЄМЦЯМ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ АТО/ООС (АНАЛІЗ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ)

У статті досліджується проблематика відшкодування шкоди, завданої державою Україною підприємцям у ході проведення бойових дій або здійснення інших заходів, пов’язаних із забезпеченням правопорядку, а також захистом суб’єктивних цивільних прав учасників цивільних правовідносин. Проаналізовано положення ст. 1166 та ст. 1167 ЦК України в частині визначення підстав відповідальності, а також інші положення параграфу 1 гл. 82 ЦК України залежно від обставин, за яких було завдано шкоду.

Автором розглядається цивільно-правова відповідальність військовослужбовців під час проходження служби і виконання бойових завдань. Доводиться, що під час проходження служби і виконання бойових завдань відповідальність за спричинення шкоди несе структурний підрозділ Збройних Сил України.

Окрему увагу в статті присвячено розгляду практики застосування чинного законодавства України у сфері відшкодування шкоди, завданої державою Україною підприємцям.

У результаті здійсненого дослідження автор робить висновок, що в сучасних умовах питання деліктної відповідальності держави України за шкоду, завдану суб’єктам підприємницької діяльності органами державної влади, їх службовими чи посадовими особами, залишається чітко не вирішеним на нормативному рівні.

Автором аргументовано необхідність доповнення ст. 1173 та ст. 1174 ЦК України положенням, яким чітко визначити, що відповідна шкода відшкодовується державою Україною.

Ключові слова: права, гарантії, юридична відповідальність, інститут відповідальності, відшкодування шкоди, держава.

 

Список використаної літератури

 1. Довгерт А. С. Концепція та види юридичних осіб у проекті Цивільного кодексу України. Кодифікація приватного (цивільного) права України. Київ: Український Центр правничих студій, 2000. С. 131—133.
 2. Дзера Ю. М. Теоретико-правові підходи щодо участі держави у цивільних відносинах та її правосуб’єктності. Форум права. 2010. № 1. С. 66—71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
 3. Первомайський О. О. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування, на підставі положень ст. 1173 ЦК України. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppip_2015_14_22.pdf.
 4. Хоменко М. М. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2013. 20 с.
 5. Цивільний кодекс України: Закон України № 435-IV від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356 (зі змінами).
 6. Постанова Касаційного господарського суду від 22.03.2018 р., судова справа № 910/23120/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73032853 (дата звернення: 09.11.2020).
 7. Постанова Касаційного господарського суду від 15.02.2019 р., судова справа № 910/21069/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79845985 (дата звернення: 09.11.2020).
 8. Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки: постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 01.03.2013 р.
 9. Про Збройні Сили України: Закон України № 1934-ХІI від 06.12.1991 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108 (зі змінами).
 10. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17.03.2011 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 385 (зі змінами).
 11. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17.03.2011 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 385 (зі змінами).
 12. Про затвердження Типового положення про орган військового управління, військову частину, заклад, установу, безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони України: наказ Міністерства оборони України № 177 від 15.04.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0177322-19 (дата звернення: 10.11.2020).
 13. Про затвердження Типового положення про орган військового управління, військову частину, заклад, установу, безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони України: наказ Міністерства оборони України № 177 від 15.04.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0177322-19 (дата звернення: 10.11.2020).
 14. Про право власності на окремі види майна: постанова Верховної Ради України № 2471-XII від 17.06.1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 35. Ст. 517.