PDF

УДК 342.9

DOI 10.37749/2308-9636-2020-6(210)-1

Д. І. Голосніченко,

професор кафедри господарського та адміністративного права

факультету соціології і права

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

доктор юридичних наук, доцент

І. С. Ярош,                                                                                            

студент факультету соціології і права

Національного технічного університету України

«Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського»

 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ ТА ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Автори у статті розглядають місце організації органів виконавчої влади при визначенні державного режиму крізь призму положень адміністративного права. Статтею наголошується про важливість функціонування демократичного режиму на противагу авторитарним і тоталітарним режимам. Також звертається увага на те, що в демократичних режимах основна увага акцентується на людині та її правах. На противагу цьому твердженню проводиться паралель із радянською командно-адміністративною системою, в якій центром усього була держава. Водночас стаття вказує на те, що існування одного чи іншого державного режиму великою мірою залежить від владно-розпорядчої діяльності органів влади, а також внутрішньої підпорядкованості всередині системи органів влади. У статті виділяється чільне місце для основних принципів та інститутів демократичного суспільства і держави, зокрема принципу поділу влади та верховенства права. Розглядається система взаємодії держави та суспільства, громадянина та органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, акцентується увага на основних моделях їх взаємодії. Також стаття розглядає основне завдання науки адміністративного права з метою кращого розуміння поняття «державний режим». Статтею звертається увага на суб’єктів публічної адміністрації, на їхні права та обов’язки, де велику роль відіграє їхня управлінська діяльність. Наголошується на тому, що неправові методи та форми здійснення влади є ознакою недемократичних державних режимів. Також наголошується на тому, що в Україні досі продовжується перехід від командно-адміністративних пережитків радянської системи і що саме тому Україна продовжує проводити все нові реформи. Через це держава і суспільство постійно переживають хвилі піднесень та розчарувань.

Ключові слова: державний режим, організація органів влади, суб’єкти публічної адміністрації, держава, суспільство, людина.

 

Список використаної літератури

 1. Абасов Г. Г. Перспективні моделі місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики // Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. праць. 2012. Вип. 2. С. 77—82.
 2. Авер’янов В. Б. Оновлена українська адміністративно-правова доктрина на основі принципу верховенства права. Часопис Київського університету права. 2008. № 3. С. 9—14.
 3. Авер’янов В. Б., Пухтецька А. А. Удосконалення організації та діяльності системи органів виконавчої влади з урахуванням європейських принципів і стандартів // Часопис Київського університету права. 2010. № 4. С. 110—117.
 4. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: 2 т. Т. 1. Загальна частина / за ред. В. Б. Авер’янова. Київ: Юридична думка, 2004. 584 с.
 5. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
 6. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навч. посіб. / В. В. Галунько , В. І. Курило та ін.; за ред. проф. В. В. Галунька. Херсон: Грінь Д. С., 2015. 272 с.
 7. Коваленко А. А. Відповідальність виконавчої влади: порівняльно-політичні аспекти. Наукові записки. Т. 20. Спец. вип. Ч. 1, 2002. С. 272—277.
 8. Малик Я. Й. До питання про взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ефективність державного управління: зб. наук. праць. 2015. Вип. 43. С. 295—302.
 9. Сухонос В. В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму: монографія. Суми: ВДТ «Університетська книга», 2003. 336 с.
 10. Тараненко М. Г., Ярош І. С. До питання формування тоталітарної системи влади в Україні: політико-організаційний та суспільний аспекти. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2019. № 5(39). С. 26—30.
 11. Томахів В. Трансформація політичного режиму в незалежній Україні: загальні тенденції, особливості дефініцій. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. Вип. 19. Ч. 1. С. 336—342.