PDF

УДК 349.2

DOI 10.37749/2308-9636-2021-1(217)-4

Д. І. Голосніченко,

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри господарського та адміністративного права

факультету соціології і права

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ТА ОБ’ЄКТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЄКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Автор у статті досліджує стан правового регулювання суспільних трудових відносин. Підкреслюється, що в Україні поступово здійснюється правова реформа. Особливо вона зачіпає ті галузі права, які пов’язані з правами людини та громадянина. Серед цих прав особливе місце займає право на працю. Конституція України має декілька статей, які спрямовані на регулювання відносин праці і здоров’я людей. Особливо необхідно виділити ст. 43 нашого Основного закону, в якій проголошується це право, встановлюються конституційні гарантії здійснення громадянами права на працю, заборона примусової праці та охорона здоров’я працюючих. «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується». Однак закріплення в загальному законі права на працю є недостатнім. Нині чинний Кодекс законів про працю України явно застарів. Доказується необхідність прийняття нового кодифікованого правового акту, який мав би регулювати трудові відносини. Досліджується предмет і об’єкт права взагалі, предмет і об’єкт трудового права та Трудового кодексу України. На даному етапі розвитку українського суспільства необхідне прийняття нового кодифікованого нормативно-правового акту, який би повно регулював відносини у сфері праці. Законопроєкт такого правового акту (проєкт Трудового кодексу України, далі — ТКУ) розроблений фахівцями, але через його недосконалість законодавець відклав його прийняття. Думається, що передовсім необхідно більш чітко визначити предмет і об’єкт правового регулювання ТКУ. Не заперечуючи в основному проти їх визначення в ТКУ пропонуються уточнення. Автори законопроєкту перераховують те, що відноситься до об’єкта трудових правовідносин, а в кінці зазначають: «інших питань, визначених цим Кодексом». Слід відмітити, що «питання» не можуть бути об’єктом відносин. Адже в українській мові «питання» — це «форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить». Не всі об’єкти трудових правовідносин доцільно перераховувати при визначені в ч. 2 ст. 1 ТКУ. Однак зазначати, що до цих об’єктів відносяться «питання» недоречно. Пропонується замість фрази «інших питань, визначених цим Кодексом», вписати слова: «інших об’єктів відносин, пов’язаних з трудовим правом».

Ключові слова: предмет правового регулювання, трудові правовідносини, право на працю, проєкт Трудового кодексу України.

 

Список використаної літератури

 1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30. Ст. 141.
 2. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. Xарків: Фірма «Консум», 1998. 480 с.

3.Іванов Ю. Ф., Іванова М. В. Трудове право України: навч. посіб. Київ: НАВС, 2016. 244 с.

 1. Шемшученко Ю. С. Об’єкт права. Юридична енциклопедія: в 6 т. / голова редкол. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2002. Т. 4. Н–П. 718 с.
 2. Курінний Є. В. Предмет і об’єкт адміністративного права. монографія. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД. 2004. 340 с.
 3. Теория права и государства / под. ред. Г. Н. Манова / учеб. М.: БЕК, 1995. 336 с.
 4. Шемшученко Ю. С. Предмет права. Юридична енциклопедія: в 6 т. / голова редкол. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2003. Т. 5. П-С. 734 с.
 5. Теорія держави та права. Академічний курс. Підручник / за ред.. О. В. Зайчука та Н. М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер. 2006. 686 с.
 6. Основи законодавства Союзу РСР про працю. Від 15 липня 1970 р. в редакції від 12 травня 1991 р. URL: https://zakonbase.ru/content/base/24221. (дата звернення 17 лютого 2021 р.).
 7. Кодекс законів України про працю. В редакції Закону України № 871-12 від 20.03.91. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 23. Ст. 267.
 8. Проєкт Трудового кодексу України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331 (дата звернення 17 лютого 2021 р.).
 9. Словник Української мови, Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/s/pytannja#:~:text=Тлумачення%2C%20значення%20слова%20»питання»,%2C%20роз%27яснення%20і%20т. (дата звернення 17 лютого 2021 р.)