УДК 347.4

DOI 10.37749/2308-9636-2023-7(247)-4

В. В. Цюра,

доктор юридичних наук, професор

завідувач кафедри цивільного права

ННІП КНУ імені Тараса Шевченка

 

ІСТОТНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ: ЦИВІЛІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД

У статті здійснюється дослідження змісту (істотних умов) та специфіки укладення інвестиційних договорів крізь призму цивільно-правових нормативних і доктринальних інститутів та концепцій. Стверджується, що інвестиційні договори як складний правовий конструкт регулюється нормами та одночасно охоплює договірні положення публічного та приватного права і, відповідно, характеру, що, за відсутності єдиного кодифікованого інвестиційного акту («інвестиційного кодексу» чи закону з подібними до нього нормативними амбіціями) призводить до встановлення засад та порядку здійснення інвестування крізь призму різних правових режимів та механізмів, які регулюють умови укладання та виконання інвестиційних договорів.

З позицій цивілістичної науки та практики резюмується, що до істотних умов інвестиційних договорів, насамперед та здебільшого, прийнято відносити: дані про об’єкт інвестування, на який спрямовуюються інвестиції, що може включати у себе об’єкти нерухомості, будівництва, надання певних послуг, випуск цінних паперів тощо; сума та строк (термін) інвестування, тобто відповідні фінансові зобов’язання між сторонами щодо здійснення інвестиції та отримання прибутку від них інвестором, що обмежується не лише предметними, але й темпоральними межами; тісно пов’язаний із фінансовими зобов’язаннями механізм або порядок розподілу майбутнього прибутку від інвестування, включно зі співвідношенням та умовами його розподілу.

Крім цього, автор встановлює, що до умов, які можуть бути визначені як істотні за заявою однієї сторони чи відповідно до положень профільного законодавства у відповідній сфері економічної діяльності, можливо віднести договірні положення стосовно інвестиційних гарантій і ризиків, пов’язаних із інвестуванням, наслідки для сторін змін у інвестиційному законодавстві (особливо за умов іноземного інвестування), інших непередбачуваних обставин, а також порядок вирішення спорів і засади відповідальності сторін за порушення договірних умов. Окремого значення, у зв’язку зі складною правовою природою інвестиційних договорів, його, зазвичай, фінансовою затратністю та порівняно вищою соціальною і державною значимістю, набувають деякі особливості укладення такого контракту, зокрема тривалий час здійснення переддоговірної комунікації, необхідність в окремих випадках державного погодження або іншої форми державної участі, що безпосередньо відображається на формуванні інвестиційного договору та його умов, прав та обов’язків сторін, у вкрай деталізованій, об’ємній формі. Підсумовується, що для конкретного проєкту, об’єкту інвестування, саме інвестиційний договір стає його нормативною альфою та омегою, а не законодавчі приписи чи звичаї ділового обороту як такі, що регулюють або «зовнішні» аспекти інвестиційної діяльності або виключно головні засади і принципи її організації, що деталізується на договірному рівні.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, істотні умови договору, об’єкт інвестиційної діяльності, права та обов’язки інвестора, інвестиційний договір, суб’єкти інвестиційної діяльності.