PDF

УДК  342.4-021.272(438)(094.1)

DOI 10.37749/2308-9636-2020-10(214)-6

В. Н. Патлачук,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права,

Національний університет державної фіскальної служби України

 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОЛЬСЬКИХ КОНСТИТУЦІЙ

У роботі проведено періодизацію процесу розвитку польського конституціоналізму та виділено чотири етапи, протягом яких приймалися конституційні акти. Показано наявність конституційного договору між королем та шляхтою у вигляді Артикулів Генріха Валуа. Проведено розрахунки кількісних показників польських Конституцій, виділено тенденцію збільшення актового матеріалу та приділено основну увагу питанням діяльності Сейму.

Ключові слова: польський конституціоналізм, кількісні показники, компаративний аналіз, Артикули Генріха Валуа, загальна кількість знаків.

Список використаної літератури

  1. Скрипнюк В. М. Методологія компаративного аналізу в сучасних конституційно-правових дослідженнях. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 62. С. 85—90.
  2. Копиленко О. Л., Кіндюк Б. В. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам’яток права. Юридична Україна. 2016. № 7—8.  С. 4—12.
  3. Крусян А. В. Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. Одеса, 2010. С. 40.
  4. Булавіна С. Конституції Польщі 1921 р. та 1935 р. в українській та польській історіографії. Історико-правовий часопис. 2014. № 1. С. 7–12.
  5. Krzysztof Persak. Troskliwy opiekun i swiatly doradca Polski Ludowej – poprawki Jozefa Stalina do Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku. PRL. Trwanie i zmiana / red. Dariusz Stola, Marcin Zaremba. Warszawa, 2003. Р. 187–209.
  6. Шамрай В. В. Конституціоналізм як політико-правова доктрина у порівняльно-історичному контексті // Национальный юридический журнал: теория и практика. 06.2018. С. 29—31.
  7. Бисага Ю. М., Бєлов Д. М. Політико-правовийаналіз змісту конституції. Форум права. 2008. № 3. С. 36—45.