PDF

УДК 340

DOI 10.37749/2308-9636-2022-12(240)-1

В. С. Ковальський,

доктор юридичних наук, доцент,

професор Академії адвокатури України,

Президент видавничої організації

«Юрінком Інтер»

КРИТИЧНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ: МОРАЛЬНІ ТА ІДЕЙНІ ЗАСАДИ

У сучасних умовах ідейні та моральні засади права набувають особливого значення. Відмова від певних ідейних засад призвела до вихолощення моральних цінностей і не привела до відчутних результатів у наукових пошуках. Вони відбуваються за рахунок вибіркових настанов, беззмістовних сентенцій. Критичне праворозуміння розглядається як складова єдності ідеологічних та моральних засад права в галузях права, які межують головним чином з обмеженням прав людини.

Ключові слова: ідеологія праворозуміння, критичне праворозуміння, моральне праворозуміння, обмеження прав людини.

Список використаної літератури

  1. Загальна теорія права. Нормативний курс: підруч. для студ.-юристів / за ред. д-ра юрид. наук, проф. С. В. Бобровник. Київ: Юрінком Інтер. 2021. 576 с.
  2. Коломієць Ю. Ю. Кримінально-правова ідеологія в юридичній доктрині та кримінальному законодавстві України: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2020. 521 с.
  3. Мозоль Н. І. Сучасні концепції праворозуміння: поняття, характеристика та особливості. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/3072/1/2013_1_mozol_ni.pdf.
  4. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. Київ: Юнком Інтер, 2009. 462 с.
  5. Варфoломеєва Т. В. Адвокатура в Україні: наук.-практ. коментар Закону України «Про адвокатуру» / Т. В. Варфоломеєва, С. В. Гончаренко // Бюлетень Законодавства і юридичної практики України. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 432 с.