УДК: 346.544

DOI 10.37749/2308-9639-2023-11(251)-5

О. В. Безух, доктор юридичних наук, провідний науковий приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

 МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ОБОРОТІ

 Наукове дослідження присвячено питанням ринкового нагляду та технічного регулювання для забезпечення сталості господарського обороту.

Визначено, що об’єктом правового впливу в першу чергу є товар (встановлення характеристик) і діяльність (встановлення зобов’язань щодо забезпечення характеристик) суб’єктів господарювання, що спрямована на його створення та реалізацію на ринку з дотриманням встановлених умов його обороту та споживання.

Дані об’єкти у випадках, передбачених актами технічного регулювання, можуть створювати юридичні факти щодо відповідності товарів або господарської діяльності, виконання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства в договірних, деліктних та інших видах правових відносин, що опосередковують рух товарів на ринку, та притягнення суб’єктів господарювання до юридичної відповідальності.

Розглянуто роль та значення ринкового нагляду у правових відносинах та умовах обороту товару на ринку, визначено чинники необхідності їх забезпечення органами ринкового нагляду.

Ключові слова: ринковий нагляд, технічне регулювання, господарський оборот.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Директива Європейського парламенту і Ради 2001/95/ЄС від 3 грудня 2001 р. про загальну безпечність продуктів. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-01#Text.
  2. Продукція. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0% BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.
  3. Директива Європейського парламенту і Ради 2001/95/ЄС від 3 грудня 2001 року про загальну безпечність продуктів. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-01#Text.
  4. Махінчук В. М. Про засади стабільності цивільного обороту//Стабільність цивільного НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. с. 51.
  5. Беляневич О. А. Аксіологічні засади господарського обороту та його стабільності: постановка проблеми//Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць, за ред. О. А. Беляневич. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. С. 9.
  6. Безух О. В. Ринок як об’єкт правового впливу//Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць. Випуск 3/Беляневич О. А., Бакалінська О. О., Гриняк А. Б. та ін.; за ред. О. А. Беляневич. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. С. 8–24.
  7. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 250.
  8. Dunning T. J., Trade’s Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention. — London: Published by the author, and Sold by M. Harley, No 5, Raquet court, Fleet street, E.C. 1860. P. 35—36. 52 p., цитата: за К. Марксом и Ф. Энгельсом. Сочинения. Изд. 2-е.  Т. 23. С. 770.
  9. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/1020 від 20 червня 2019 р. про ринковий нагляд та відповідність продуктів, а також про внесення змін до Директиви 2004/42/ЄС та Регламенту (ЄС) № 765/2008 і Регламенту (ЄС) № 305/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_012-19#Text.
  10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-%D0%BF#n59.