PDF

УДК 347.65/.68

DOI 10.37749/2308-9636-2020-8(212)-1

О. І. Нелін,

доктор юридичних наук, професор,

академік Академії нотаріату України

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ ВІДУМЕРЛОСТІ (ВИМОРОЧНОСТІ) СПАДКОВОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 

У статті досліджено становлення та розвиток доктрини відумерлості (виморочності) спадкового майна в Україні. Встановлено, що відумерла (виморочна) спадщина переходила до держави, а з моменту прийняття ЦК України (2003 р.) таким правонаступником стала територіальна громада. Відзначається, що за юридичною оцінкою правовий режим «відумерлості спадщини» має суттєві відмінності від категорії «виморочне майно». Сучасні тенденції розвитку інституту відумерлості спадщини розглядаються у світлі адаптації вітчизняного законодавства до права Європейського Союзу. Виявлено недоліки правового регулювання цієї проблеми та розроблено пропозиції щодо вдосконалення спадкового законодавства України.

Ключові слова: спадщина, відумерлість, виморочне майно, спадкодавець, спадкоємець, територіальна громада.

Список використаної літератури

 1. Хрестоматія з історії держави і права України. Том 1. З найдавніших часів до початку ХХ ст.: навч. посіб.: у 2-х т. / В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький / за ред. В. Д. Гончаренка. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 1997. 464 с.
 2. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (теоретико-правовий аспект): монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2009. 365 с.
 3. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т.: Статут Великого князівства Литовського 1566 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 2003. Т. 2. 560 с.
 4. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. Том 3. Статут Великого князівства Литовського 1588 року. У 2-х кн. Кн. 2 / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 2004. Т. 3. 568 с.
 5. «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.); упоряд. та автор нарису К. А. Вислобоков. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Коренького НАН України, 1997.
 6. Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права. М.: Изд-во АН СССР». 1953. 240 с.
 7. Орлова Н. В. Правовая природа выморочного имущества // Вопросы советского гражданского права. М.: Госюриздат, 1955. С. 122.
 8. Розгон О. В. Визнання спадщини відумерлою як самостійна правова підстава набуття права власності територіальною громадою. Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна (22 травн. 2010 р.). Харків: Нац. ун-т внутр. справ / Харківський національний університет внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології, 2010. С. 53—55.
 9. Кухарєв О. Є. Визнання спадщини відумерлою: окремі питання правозастосування. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 4 (13). С. 119—128.
 10. Заіка Ю. О. Спадкове право України: Становлення і розвиток: монографія. 2-ге вид. Київ: КНТ, 2007. 288 с.
 11. Рябоконь Є. О. Відумерлість спадщини. Нотаріат України. 2014. № 3 (3). С. 22—38.
 12. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2007. 1216 с.
 13. Скрипник О. В. Юридичні конструкції спадкового права: теоретико-компвративістське дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Одеса: Нац. ун-т «Одеська юридична академія» Одеса. 2012. 21 с.