PDF

УДК 347.65/.68

DOI 10.37749/2308-9636-2021-7(223)-5

О. І. Нелін,

доктор юридичних наук, професор,

академік Академії нотаріату України

 

НОТАРІАТ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Актуальність статті полягає в тому, що одним із суб’єктів захисту та охорони прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб виступає нотаріат як чинник формування правової держави. Обґрунтовано необхідність запровадження та законодавчого закріплення електронного нотаріату в Україні, що зумовлено глобалізаційними та євроінтеграційними процесами. Наголошено на необхідності модернізації українського нотаріату та відповідності його європейським стандартам. Зроблено висновок, що інститут нотаріату є самостійним елементом правової системи України, що вітчизняна правова система, будучи невід’ємним елементом правової культури, детермінована історичними і географічними чинниками, є частиною соціальної системи держави. З огляду на це, діяльність нотаріату потребує належного правового забезпечення, що змушує здійснювати наукові пошуки у цьому напрямі.

Ключові слова: правова система, нотаріат, функції нотаріату, електронна форма нотаріату (Е-нотаріат), пандемія, реформа нотаріату.

 

Список використаної літератури

  1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: Консум, 2006. 656 с.
  2. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: «Укр. енцикл.», 1998. Т.: П – С. 2003. 736 с.
  3. Долинська М. С. Українське нотаріальне право: навч. посіб. / Київ: Юрінком Інтер, 2015. 248 с.
  4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. Львів: Край, 2007. 192 с.
  5. Заіка Ю. О., Співак В. М. Право власності. Спадкове право / Київ: Наукова думка, 2000.
  6. Нелін О. І. Правнича парадигма інститутів нотаріальних дій в Україні: теоретичний і практичний виміри // Юридична Україна. 2021. № 1 (217). С. 11—19.
  7. Онищук О. Реформа нотаріату передбачає запровадження електронної системи / Урядовий портал. URL: https://www.https://www.kmu.gov.ua/news/olga-onishchuk-reforma-nota riatu-peredbachaye-zaprovadzhennya-elektronnoyi-sistemi.
  8. Нелін О.І. Актуальні проблеми функціонування системи нотаріату в Україні: спроба концентричного рівного визначення // Юридична Україна. 2017. № 1 (169). С. 64—69.
  9. Нелін О. І. Прогалини законодавчої регламентації визначення мети і завдання нотаріату України // Юридична Україна. 2017. № 5—6. С. 111—115.
  10. Теорія нотаріального процесу: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Алерта: Центр учбової літератури, 2012. 920 с.