PDF

УДК 343.121.4

DOI 10.37749/2308-9636-2020-3(207)-4

І. М. Бігунець,

аспірантка кафедри кримінального процесу

Національної Академії внутрішніх справ України

 

ОДЕРЖАННЯ ДОКАЗІВ НА ТЕРИТОРІЇ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА

У вітчизняній кримінально-процесуальній практиці часто трапляються випадки, коли кримінальні провадження, порушенні на території України, потребують отримання доказів від певних органів і установ на території інших держав. У зв’язку з цим у статті досліджуються
повноваження адвоката-захисника щодо одержання доказів на території іноземної держави в контексті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Сформульовано пропозиції про необхідність внесення доповнень до законодавства України в частині забезпечення адвокатів дієвою правовою можливістю щодо одержання доказів на території іноземної держави в рамках міжнародного співробітництва та щодо важливості й актуальності прийняття відповідних міжнародних правових документів, які сприятимуть реалізації повноважень сторони захисту під час збирання доказів у контексті міжнародних відносин по розслідуванню кримінальних проваджень.

Ключові слова: повноваження адвоката-захисника, одержання доказів на території іноземної держави, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

 

Список використаної літератури

 1. Чорноус Ю. М. Міжнародна правова допомога: зміст та питання удосконалення реалізації // Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 96–101.
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 3. Буроменський М. В. Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 336 с.
 4. Маланюк А. Г. Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акад. адвокатури України. Київ, 2004. 20 с.
 5. Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 р. з Додатковими протоколами 1978 та 2001 р. до неї. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. Київ, 2006. С. 112–232.
 6. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: прийнята 22 січ. 1993 р. Протокол до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: підпис. 29 берез. 1997 р. Збірник міжнародних договорів про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. Київ, 2006. С. 463–499.
 7. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
  URL: https://minjust.gov.ua/m/4906.
 8. Дуфенюк О. М., Марко С. І. Збирання речових доказів на стадії досудового розслідування: проблеми теорії та практики. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 2. С. 238–241. URL: http://www.pap.in.ua/2_2015/72.pdf.
 9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон № 5076-VI від 5 липня 2012 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.
 10. Основні положення про роль адвокатів. Прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_835.
 11. Рекомендація 2121 (2018) щодо розробки Європейської конвенції про професію адвоката 24.01.2018 р. / Парламентська Асамблея Ради Європи. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/profstandarti-advokaturi-mizhnarodniy-poglyad.html.
 12. Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 р.
  URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-в.
 13. Європейська Конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. / Рада Європи. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036.