PDF

УДК 352.1(477)

DOI 10.37749/2308-9636-2020-8(212)-4

Д. І. Голосніченко,

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри господарського та адміністративного права

факультету соціології та права

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

О. Д. Рибак,

студент НМК ІПО, ФСП

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню теоретичних підходів щодо поняття «територіальна громада», а також визначенню та обґрунтуванню правового статусу територіальних громад в Україні як первинного суб’єкта місцевого самоврядування. На підставі проведеного дослідження запропоновано шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства у частині функціонування територіальних громад.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, правовий статус, адміністративно-територіальна реформа.

 

Список використаної літератури

 1. Державне управління регіональним розвитком України: монографія / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2010. 288 с.
 2. Бутко І. Деякі проблеми становлення і розвитку територіального самоврядування в Україні. Місцеве та регіональне самоврядування України. 1992. № 3. С. 6–10.
 3. Батанов О. Територіальна громада  – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки / Вісник центральної виборчої комісії. 2008. № 2(12). С. 46–52.
 4. Орзіх М. П. Концепція правового статусу самоврядних територій і органів місцевого самоврядування. Місцеве та регіональне самоврядування України. Київ, 1995. Вип. 1—2 (10—11). С. 67.
 5. Мороз О. Територіальна громада: сутність становлення та сучасні українські реалії. Демократ. врядування. 2008. Вип. 2. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf.
 6. Баймуратов М. А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине / Одеса: Юридична література, 2003. C. 115.
 7. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми та перспективи / за ред. В. М. Бесчастного. Донецьк: Донецький юрид. ін-т Донецького національного ун-ту, 2005. С. 37.
 8. Сурмін Ю. Місцеве самоврядування та громадянське суспільство: моніторинг суспільної думки / Ю. Сурмін // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Дніпропетровськ, 2000. Вип. 2(2). С. 11—23.
 9. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 10. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24.
 11. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р., ратифікована Законом України від 15.07.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 38. ст. 249.
 12. Сушинський О. І. Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні засади статусу та діяльності виконавчих органів. Львів: АФІША, 2003. С. 48–49.
 13. Баймуратов М. Правовий статус територіальної громади в Україні: теоретичні та практичні проблеми // Муніципальний рух: новий етап розвитку: Матеріали VII Всеукр. муніцип. слухань «Муніципальний рух в Україні – 10 років розвитку» (6—8 верес. 2001 р., Бердянськ). Київ: Логос, 2002. С. 368—371.
 14. Муркович Л. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні: теоретичні аспекти // Державне управління та місцеве самоврядування. 2010. Вип. 2. URL: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2010_2/10mliuta.pdf.
 15. Про співробітництво територіальних громад: Закон України № 1508 від 17 червня 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text.
 16. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України № 157 від 5 лютого 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text.
 17. Національний інститут стратегічних досліджень. Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України. Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/napryami-zabezpechennya-bezpeki-rozvitku-teritorialnikh-gromad-u.
 18. Пастернак Е. К вопросу о правосубъектности территориальной громады / / Підприємництво, господарство і право. 2003. № 3. C. 85—93.
 19. Батанов О. В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 260 с.
 20. Цивільний Кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40—44, ст. 356). URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 21. Кравченко В. До питання конституційно-правового статусу територіальної громади // Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні: наук.-практ. посіб. / за ред. М. О. Пухтинського, В. В. Толкованова. Київ, 2003. С. 165—178.
 22. Первомайський О. О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах / Серія «Юридичний радник». Харків: Страйд, 2005. 184 с.
 23. Federalna ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii z dnia 1.10.1920 r. URL: http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/Austria_pol010811.pdf.
 24. Konstytucja Finlandii z 11 czerwca 1999 r. URL: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/finlandia.html.
 25. Konstytucja Królestwa Danii z 5 czerwca 1953 r. URL: http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/Dania_pol_010811.pdf.
 26. Konstytucja Republiki Bułgarii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012. 76 р. URL: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/bulgariapdf
 27. Koнституция Peспублики Пoльшa oт 2 aпрeля 1997 г. URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/poland/poland-r.htm.
 28. Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 URL: https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html.
 29. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 01.04.2014 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8.