УДК 343.224-053.6

DOI 10.37749/2308-9639-2024-5(257)-7

М. І. Рябчук, студентка 10 групи 2 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

А. О. Байда, доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

А. М. Дунаєва, студентка 10 групи 2 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

У статті розглянуто особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх в Україні. Проаналізовано статистичні дані, дослідження та законодавчі норми, що стосуються цієї теми. З’ясовано, що зменшення кількості злочинів, скоєних неповнолітніми, не обов’язково свідчить про загальне зниження злочинності серед цієї групи, оскільки на статистику можуть впливати різні фактори, такі як зміна територіальних умов в Україні.

Пробаційний нагляд це покарання, яке полягає у введенні обмежень у правах та свободах особи, засудженої за вчинення кримінального правопорушення. Ці обмеження встановлюються вироком суду і включають наглядові та соціально-виховні заходи, при цьому особа залишається у суспільстві без ізоляції. Суд накладає на особу обов’язки, такі як з’являтися для реєстрації, повідомляти про зміни у місці проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі країни без дозволу. Крім того, суд може накласти додаткові обов’язки, які можуть включати використання електронного засобу контролю, дотримання встановлених вимог щодо дій та обмежень, працевлаштування за направленням органів з питань пробації та інші заходи, передбачені пробаційною програмою.

Введення пробаційного нагляду, як нового виду покарання для неповнолітніх, має як переваги, так і недоліки. До переваг можна віднести те, що він дозволяє уникнути ізоляції неповнолітніх від суспільства, застосовується до осіб віком від 14 до 18 років, що розширює можливості суду у виборі покарання, та може бути ефективним у випадках, коли інші покарання не можуть бути застосовані. Однак, пробаційний нагляд вважається одним з найбільш суворих видів покарань, окрім позбавлення волі, а його тривалість може бути значною (до 5 років).

Також розглянуто питання ефективності примусових заходів виховного характеру, таких як передача під нагляд батьків або педагогічного колективу. Визначено, що такі заходи можуть бути ефективними для виправлення неповнолітніх, оскільки забезпечують індивідуальний підхід та підтримку, створюють структуроване середовище та можливості для розвитку, а також сприяють реабілітації та соціальній реінтеграції.

Важливо зазначити, що при розробці та впровадженні будь-яких заходів щодо неповнолітніх правопорушників, пріоритетом має бути їх реабілітація та реінтеграція в суспільство.

Ключові слова: кримінальна відповідальність неповнолітніх, покарання неповнолітніх, пробаційний нагляд, примусові заходи виховного характеру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Статистика Генеральної прокуратури. Офіс Генерального прокурора: вебсайт. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2.
  2. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text.
  3. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Верховного суду України від 16.04.2004 № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04#Text.
  4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.
  5. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»): Міжнародний документ від 29 листопада 1985 р. № 995_211.База даних «ЗаконодавствоУкраїни». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211#Text.
  6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ. Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
  7. Казначеєва Д. В. Проблеми призначення покарання щодо неповнолітніх. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2020. № 1 (22). С. 176–182.
  8. Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних кримінальних покарань: Закон України від 23.08.2023 № 3342-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3342-20#Text.
  9. Крикливець Д. Є. Пробаційний нагляд як вид покарання: погляд у майбутнє. Юридичний науковий електронний журнал, 2024, №.2. С. 416—418. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2024/104.pdf.
  10. Жданова І. Є., Бородата К. В. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Juris Europensis Scientia, 2021, №4, Випуск 4, 2021. С. 50—53. URL: http://jes.nuoua.od.ua/archive/4_2021/14.pdf.