PDF

УДК 341.61

DOI 10.37749/2308-9636-2020-1(205)-4

О. Т. Волощук,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри міжнародного та митного права

Чернівецького юридичного інституту Національного університету

«Одеська юридична академія»

 

М. О. Гетманцев,

кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АРБІТРІВ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

У статті досліджуються проблеми притягнення до відповідальності арбітрів, при цьому аналізується як законодавча база з міжнародного комерційного арбітражу зарубіжних країн, так і існуюча арбітражна практика. Зокрема наголошується на тому, що притягнення до відповідальності арбітрів є досить проблематичним, оскільки існують суттєві упущення та прогалини у внутрішньонаціональному арбітражному законодавстві низки держав, що дозволяє уникати відповідальності недоброчесним арбітрам. Щоправда, з огляду на те, що міжнародний комерційний арбітраж є недержавною інституцією, побудованою на принципі автономії волі сторін, що дозволяє сторонам позитивно впливати на арбітраж (шляхом визначення права, на підставі якого буде вирішуватися спір, мови та місця арбітражу, персонального та кількісного складу арбітражу тощо), в даному випадку суттєво зростає роль етичних правил. Відповідно, недобросовісні арбітри в подальшому не зможуть претендувати на участь в арбітражних процесах, оскільки потрапляють у так звані «чорні списки арбітрів» і сторони відмовляються від їхніх послуг.

Такий спосіб «виставлення на загальне ознайомлення» можливо розглядати певною мірою засобом попередження арбітрів.  З точки зору практики, вважаємо виправданим включення до регламентів міжнародних комерційних арбітражних судів положень про застосування санкцій за порушення сторонами розгляду своїх обов’язків.

У разі винесення арбітром завідомо неправомірного рішення, доцільним убачається передбачення таких санкцій: відвід (зокрема, підставами для відводу повинні бути: фінансова залежність, підпорядкованість та інші професійні відносини арбітра з однією зі сторін; однакова національність арбітра й однієї зі сторін; упередженість або раніше висловлена думка; судові прецеденти); відсторонення від діяльності, заборони обіймати певні посади, передбачена відповідальність із відшкодування збитків, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Ключові слова: арбітраж, міжнародний комерційний арбітраж, арбітр, відповідальність арбітрів, санкції в міжнародному комерційному арбітражі.

 

Список використаної літератури

  1. Нердрум Гуннар. Ответственность арбитров за предоставление информации. Обзор международной практики // Круглый стол «Актуальные вопросы коммерческого арбитража в России», г. Москва, 15.04.2008 г. URL: kluwerevents.ru/file/080415/nerdrum_tekst.doc‎.
  2. Гальперин М. Л. Ответственность в гражданском судопроизводстве: актуальные вопросы теории и процессуальной политики: монография. М.: Волтерс Клувер, 2011. 256 c.
  3. Римское частное право: ученик / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.: Юристь, 2004. URL: http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/novizkiy.pdf.
  4. Гальперин М. Л. Ответственность в гражданском судопроизводстве: актуальные вопросы теории и процессуальной политики: монография. М.: Волтерс Клувер, 2011. 256 c.
  5. Drahozal C. R. Commercial Arbitration. Newark. San Francisco: Charlottesville, 2006.
  6. Lew J. D. M., Mistelis L. A., Kroll S. M. Comparative International Commercial Arbitration. The Hague. P. 533.
  7. Нердрум Гуннар. Ответственность арбитров за предоставление информации. Обзор международной практики // Круглый стол «Актуальные вопросы коммерческого арбитража в России», г. Москва, 15.04.2008 г. URL: kluwerevents.ru/file/080415/nerdrum_tekst.doc.
  8. Регламент Третейского суда для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. URL: http://www.tpprf-arb.ru.
  9. Кулагина Т. Общественность будут предупреждать о жалобах на третейских судей. URL: http://zib.com.ua/ru/333-cherniy_spisok_arbitrov.html.
  10. Катынкин В. С. Ответственность третейских судов. URL: http://zakon.ru/Blogs/One/5815?entryName=otvetstvennost_tretejskix_sudov.