УДК 346.3

DOI 10.37749/2308-9639-2024-1(253)-5   

Р. О. Панасенко, аспірант ПВНЗ «Європейський університет»

ORCID 0009-0000-3660-8366

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРАВОЧИНІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Електронні правочини в господарській діяльності юридичних осіб та ФОП зазвичай вчиняються в документальній формі. Основним нормативним актом, який регулює укладання та виконання таких правочинів, є Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 р. № 851-IV [1]. Даному закону вже понад 20 років і він з нечисельними змінами та доповненнями продовжує регулювати основні питання електронного документообігу. На дату його прийняття, Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» був документом який навіть дещо випереджав свій час, оскільки в 2003 р. у господарській діяльності ще широко використовувались майже забуті зараз факси.

Слід зазначити, що даний Закон має всього 18 статей та лише 8 доповнень та змін за всі роки його існування і цього відверто замало для врегулювання всіх актуальних в наш час цифровізації питань. Це негативно відображається на практиці використання, нівелює переваги та уповільнює масове використання електронних документів суб’єктами господарювання.

Стаття 3 зазначеного Закону вказує що відносини, пов’язані з електронним документообігом та використанням електронних документів, регулюються також Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про державну таємницю», «Про електронні комунікації», «Про обов’язковий примірник документів», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами.

Ключові слова: електронний правочин, електронний документообіг, укладання правочину, дата правочину, оформлення первинних документів, правове регулювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.
 2. Давидова І. В. Деякі особливості правочинів в інформаційному суспільстві / І. В. Давидова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 18 травня 2018 р.) у 2-х т. т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. с. 479—482. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11172/DAVYDOVA%20I%20V.pdf?sequence=1.
 3. Баранов О. А. До проблеми електронних правочинів / О. А. Баранов // Правова інформатика. 2010. № 4. с. 3—8. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2010_4_3. https://ippi.org.ua/sites/default/files/10boapep.pdf URL: https://ippi.org.ua/sites/default/files/10boapep.pdf.
 4. Філатова Н. Правочини з використанням електронної форми представлення інформації / Н. Філатова // Проблеми законності. 2017. Вип. 136. с. 40—55. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_136_7.
 5. Степанченко О. С. (2020) Проблеми дійсності електронного правочину. Альманах науки (8(41). pp. 35—42. ISSN 2522-4131. URL: http://eprints.zu.edu.ua/32113/1/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83.pdf.
 6. Цивільний кодекс України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15#Text.
 7. Про електронний цифровий підпис: Закон України 22 травня 2003 р. N 852-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15/ed20030522#Text.
 8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків: Закон України від 18.09.2012 р. N 5284-VI (5284-17) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5284-17#Text.
 9. Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2155-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
 10. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду № 524/5556/19, провадження № 61-16243 св 20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94102130 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5284-17#Text.
 11. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам: Закон України від 3 червня 2021 р. № 1525-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1525-20/ed20210702#n127.
 12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/ed20240101#Text.