УДК 347.7

DOI 10.37749/2308-9639-2023-10(250)-4

Р. В. Пожоджук, кандидат юридичних наук, старший дослідник, головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, докторант НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

ПРАВОВА ПРИРОДА СТАНДАРТУ ПЕРЕСІЧНОГО СПОЖИВАЧА У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті здійснюється науково-правовий аналіз підходів щодо розуміння правової природи концепції (стандарту) пересічного споживача відповідно до acquis communautaire. Автор звертає увагу на те, що при регулюванні споживчих відносини право Європейського Союзу у певних випадках використовує стандарт пересічного споживача, який є відмінним від загальновживаного поняття «споживач». Водночас вітчизняне законодавство не закріпило згаданий стандарт та відповідно не містить визначення категорії «пересічний споживач».

Мета дослідження полягає в аналізі окремих джерела acquis communautaire та підходів іноземних науковців щодо розуміння сутності концепції «пересічний споживач».

У статті звертається увага, що загалом пересічним споживачем слід вважати споживача, який досить добре поінформований і досить спостережливий та обачний, з урахуванням мовних, культурних та соціальних факторів.

Тобто, до пересічного споживача висуваються вищі вимоги ніж до звичайного споживача. Фактично пересічний споживач є певним еталоном, який покликаний встановлювати стандарт поведінки у певних правовідносинах.

При цьому вказується, що поняття пересічного споживача є динамічним та може залежати не лише від соціальних, культурних та мовних факторів, а також і від конкретних товарів, робіт чи послуг, щодо яких таке поняття кваліфікується.

Крім того, стандарт пересічного споживача дозволяє суб’єкту правозастосування визначити чи були порушені права споживача у конкретних правовідносинах, внаслідок неправомірної поведінки суб’єкта господарювання.

До того ж, встановлюючи високий поріг захисту прав споживачів, стандарт пересічного споживача запобігає від необґрунтованого покладення відповідальності на суб’єкта господарювання, чим йому завдаватиметься неспівмірна шкода.

Як висновок дослідження, автор вказує на те, що категорія «пересічний споживач» є фікцією, яка, базуючись на реальних індивідах, покликана охопити середнє значення споживача серед них чи серед групи таких індивідів. При цьому запропоновано авторське доктринальне визначення категорії «пересічний споживач».

Ключові слова: споживач, пересічний споживач, споживчі відносини, захист прав споживачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029 > (accessed: 25.01.2023).
 2. Boom, W. H. van. (2016). Unfair Commercial Practices. In C. Twigg-Flesner (Ed.), Research Handbooks in European Law (pp. 388—405). Cheltenham: Edward Elgar. doi:10.4337/9781782547372.00025. URL: https://hdl.handle.net/1887/45279 (accessed: 25.01.2023).
 3. Case C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997] ECR I-06191. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2446 (accessed: 01.02.2023).
 4. Mak, Vanessa. (2010). Standards of Protection: In Search of the ‘Average Consumer’ of EU Law in the Proposal for a Consumer Rights Directive. European Review of Private Law. 19. URL: https://www.researchgate.net/publication/228223696_Standards_of_Protection_In_Search_of_the_’Average_Consumer’_of_EU_Law_in_the_Proposal_for_a_Consumer_Rights_Directive (accessed: 15.03.2023).
 5. Schebesta, Hanna and Purnhagen, Kai Peter, An Average Consumer Concept of Bits and Pieces – Empirical Evidence on the Court of Justice of the European Union’s Concept of the Average Consumer in The UCPD (April 4, 2019). Wageningen Working Papers in Law and Governance 02/2019. URL: https://ssrn.com/abstract=3366290 (accessed: 15.03.2023).
 6. Commission Notice – Guidance on the interpretation and application of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market, p. 1–129. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC1229%2805%29 (accessed: 30.01.2023).
 7. Ieva Navickaitė-Sakalauskienė. «Average Consumer» Standard: Assistance or Additional Encumbrance in Protecting Consumer Rights (article in Lithuanian). Vol. 3 No. 4 (2011): Societal studies. – p. 1375–1390. URL: https://ojs.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/785 (accessed: 30.01.2023).
 8. Nikolina Šajn. Vulnerable consumers. Briefing. European Parliamentary Research Service. May 2021. 9 p. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690619/EPRS_BRI(2021)690619_EN.pdf (accessed: 01.02.2023).
 9. Poncibò, Cristina and Incardona, Rossella, The Average Consumer, the Unfair Commercial Practices Directive, and the Cognitive Revolution. Journal of Consumer Policy Issue, Vol. 30, No. 1, pp. 21—38, March 2007. URL: https://ssrn.com/abstract=1084038 (accessed: 01.02.2023).
 10. Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk.» Econometrica, vol. 47, no. 2, 1979, pp. 263–91. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1914185 (accessed: 02.02.2023).
 11. Канеман Деніел. Мислення швидке й повільне / пер. з англ. Максим Яковлєв. 6-те вид. К.: Наш Формат, 2022–480 с.
 12. Wilhelmsson, Thomas. «Harmonizing Unfair Commercial Practices Law: The Cultural and Social Dimensions». Osgoode Hall Law Journal 44.3 (2006) : 461—500. URL: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol44/iss3/2 (accessed: 27.02.2023).
 13. Gert Straetmans. Information/disinformation of consumers including negotiation. General Report. URL: https://aidc-iacl.org/general-congress/wp-content/uploads/sites/6/2018/06/STRAETMANS-RAPPORT-GENERAL-GENERAL-REPORT.pdf (accessed: 13.02.2023).
 14. Duivenvoorde, B. B. (2014). The consumer benchmarks in the Unfair Commercial Practices Directive. Universiteit van Amsterdam. URL: https://hdl.handle.net/11245/1.418228 (accessed: 28.03.2023).
 15. G. Dinwoodie & M. Janis, Trademark Law and Theory; A Handbook of Contemporary Research (2008) at p. 375. Цит. за працею: Hannerstig, N. (2011). The Average Consumer – legal fiction or reality? A comparative study between European and American trademark law. URL: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2255010 (accessed: 30.01.2023).
 16. Hannerstig, N. (2011). The Average Consumer — legal fiction or reality? A comparative study between European and American trademark law. URL: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2255010 (accessed: 30.01.2023).
 17. Case C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV [1999] ECR I-03819. URL: https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44270&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3192623 (accessed: 31.01.2023).