PDF

УДК 347.736

DOI 10.37749/2308-9636-2021-11(227)-6

Р. Б. Поляков,

аспірант Запорізького національного університету

ORCID 0000-0001-5266-224X

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС БОРЖНИКА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У СПРАВІ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОГО ТА НІМЕЦЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття присвячена правовому аналізу правового статусу боржника-фізичної особи у справі про неплатоспроможність на підставі норм українського та німецького законодавства. Встановлюється, що до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник володіє цілим набором прав і обов’язків не тільки відповідача, але і позивача. Обґрунтовується наявність потенційного конфлікту інтересів між боржником та арбітражним керуючим. Констатовано, що у доплановій реструктуризації дієздатність боржника повинна доповнюватися керуючим реструктуризацією у вигляді згоди на вчинення низки правочинів, як це передбачено щодо юридичних осіб. Надається поняття принципу добросовісної поведінки боржника. Описуються причини недобросовісної поведінки боржника. Виявлено, що у процедурі погашення боргів боржник обмежується лише у праві розпорядження своїм майном, яке включене у ліквідаційну масу. Встановлено, що боржником у процедурі неплатоспроможності фізичних осіб в Німеччині може бути лише фізична особа, яка не займається підприємницькою діяльністю, проте фізична особа-підприємець може отримати статус боржника в даній процедурі за умови, що у неї наявно менше ніж 20 кредиторів, а також відсутні вимоги щодо виплати заборгованості з заробітної плати.

Ключові слова: боржник, неплатоспроможність, принцип добросовісності, допланова реструктуризація, планова реструктуризація, погашення боргів.

 

Список використаної літератури

 1. Пригуза П. Субсидіарна відповідальність за доведення до банкрутства у праві України. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16667/Pryhuza_Subsydiarna_vidpovidalnist_za_dovedennia_do_bankrutstva_u_pravi_Ukrainy.pdf?sequence=1 (дата звернення: 09.01.2022).
 2. Погребняк В. Боржник за кодексом України з процедур банкрутства. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей / За загальною редакцією д. ю. н., судді Верховного Суду С. В. Жукова. Київ: Алерта, 2019. С. 26—33.
 3. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 21.09.2021 р. по справі № 905/2030/19 (905/1159/20). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100359355?fbclid=IwAR2kc63pYTWhIuIStdO4Vt4d3zUXK1GOLhuGFIE1_ome-ZYbRjIiHJVah0U (дата звернення 28.12.2021).
 4. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18 жовтня 2018 р. № 2597-VIII. Відомості Верховної Ради. 2019. № 19. Ст. 74.
 5. Гушилик А. Матеріально-правовий і процесуально-правовий статус неплатоспроможного боржника. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 8. С. 61—65.
 6. Поляков Б. М. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»: научно-практ комментарий. Київ: Концерн Изд. дом «Ин Юре», 2003. 272 с.
 7. Поляков Б. М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Ін Юре, 2011. 560 с.
 8. Кабенок Ю. В. Правове регулювання арбітражного управління в процедурі банкрутства в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2018. 242 с.
 9. Постанова Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2020 р. у справі № 927/318/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92226567 (дата звернення 09.01.2022).
 10. Поляков Б., Поляков Р. Пригоди Ходжі Насреддіна, або Як фізичній особі стати банкрутом, не зруйнувавши систему кредитування. Закон і бізнес. 2021. № 42—43 (1548—1549).
 11. Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.08.2021 р. у справі № 925/473/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99243386 (дата звернення: 09.01.2022).
 12. Юдин А. В. Категория «добросовестность» в гражданском процессуальном праве. Університетські наукові записки. 2007. № № 1 (21). С. 104—113.
 13. Рєзнікова В. В. Зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві. Зловживання правом: зб. ст. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. 308 с.
 14. Дутка В. В. Зловживання правами у справі про банкрутство: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04; Донец. держ. ун-т внутр. справ. Маріуполь, 2021. 206 с.
 15. Погребняк С. П. Основоположні принципи права: автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.01; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2009. 36 с.
 16. Голубцова Е. А. Добросовестность, злоупотребление гражданским процессуальным правом и усмотрение суда. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9431/Holubtsova%2051-54.pdf?sequence=1 (дата звернення: 09.01.2022).
 17. Постанова Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 по справі № 910/8306/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100237416 (дата звернення: 09.01.2022).
 18. Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.12.2021 у справі № 910/8306/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102058522 (дата звернення: 09.01.2022).
 19. Insolvenzordnung: vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/inso/BJNR286600994.html#BJNR286600994BJNG000100000 (дата звернення: 02.01.2022).