PDF

К. О. Кропивна,

Аспірантка Національного технічного  університету

України «Київський політехнічний інститут імені

Ігоря Сікорського»

Про віднесення справ з примусового стягнення коштів за робоче місце, призначене для інвалідів до господарської юрисдикції

 

У статті розглядаються питання щодо теоретичного обґрунтування об’єктивної належності відповідному виду юрисдикції розгляду справ стягнення в примусовому порядку коштів як адміністративно-господарських санкцій за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю. Визначені критерії розмежування юрисдикції щодо розгляду таких справ. Доказується правомірність передачі вказаних справ до юрисдикції господарських судів.

Ключові слова: адміністративна юрисдикція, юрисдикція господарських судів, адміністративно-господарські санкції,  адміністративний суд, господарський суд, критерії розгляду справ, примусове стягнення.

Список використаної літератури:

1. Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» // Відомості Верховної Ради  України. 1991. № 21. Ст. 252.

2. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду від 20 травня 2013 р. № 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів». URL: http://www.vasu.gov.ua/(дата звернення: 12.09.2019).

3. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35—36. № 37. Ст. 446.

4.Господарський процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. В редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 р. // Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. ст.436.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 «Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення» // Офіційний вісник України. 2007. № 8, Ст. 242.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019  р. № 310 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» // Офіційний вісник України. 2019. № 32, Ст. 1158.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 930 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70» // Офіційний вісник України. 2009. № 68. Ст. 2346.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. № 849. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця» // Офіційний вісник України. 2011. № 61. Ст. 2435.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. № 233. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» // Офіційний вісник України. 2031. № 28. Ст. 955.
10. Наказ Міністерства охорони здоров’я  № 299 від 24.12.1999 р «Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами» // Офіційний вісник України. 2000. № 5. Ст. 189.

11.Семигін Т. В., Іванов О. Л. Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю // Довідник для роботодавців. 2010. 140 с.

12. Щербина В. С. Господарське право України: навч. посіб. Київ: Атіка, 1999. 336 с.

13. Литягин Н. Н. Предпринимательское право: учебное пособ. М.: МГИУ, 2000. 135 с.

14. Теорія держави і права. Академічний курс / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 668 с.

15. Черданцев А. Теория государства и права: учеб. для вузов. М.: Юрайт, 2002. 432 с.

16.  Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник. М.: Омега-Л, 2004. 608 с.

17. Господарське право: навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. Київ: Кондор, 2003. 400 с.

18. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради  України, 2003. № 18.  № 19—20, № 21—22. Ст. 144.