PDF

УДК 343.9.01

DOI 10.37749/2308-9636-2020-5(209)-1

Г. О. Усатий,

доцент кафедри кримінального права та кримінології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМів ПРОТИДІЇ СУЧАСНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

У статті аналізуються питання організаційно-правового забезпечення механізму протидії сучасній злочинності в умовах суттєвого погіршення криміногенної ситуації у державі; досліджуються концептуальні засади та проблеми функціонування механізму протидії злочинності і вітчизняної кримінально-правової політики; переосмислюються місце та роль протидії злочинності в державному механізмі, його зовнішньому та внутрішньому контурах, визнається недостатня розробленість відповідних доктринальних (теоретичних) положень; акцентується увага на прогалинах профільного законодавства та неналежному нормативно-правовому забезпеченні правоохоронних органів.

Ключові слова: злочинність, кримінально-правова політика, профілактика злочинів, механізм протидії злочинності.

 

Список використаної літератури

 1. Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні (теоретичні та практичні засади): автореф. дис. … докт. юрид. наук / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Дніпропетровськ, 2010. 40 с.
 2. Горішний О. О. Співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінально-правового впливу. Форум права. 2011. № 2.  С. 189–193. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11gookpv.pdf
 3. Борисов В. І., Фріс П. Л. Поняття кримінально-пра­вової політики. Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Тацій В. Я., Борисов В. І., Батиргареєва В. С. та ін. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. Харків: Право, 2013.  С. 56–71.
 4. Сущенко В. Д. Державна програма боротьби зі злочинністю. Вісник асоціації кримінального права. 2017. № 1 (8).  С. 292–294.
 5. Державна програма боротьби зі злочинністю: затв. Постановою Верховної Ради України від 25 червня 1993 р. № 3325-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3325-12
 6. Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996–2000 роки: затв. Указом Президента України від 17 вересня 1996 року № 837/96. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 837/96.
 7. Комплексна програма профілактики злочинності на 2001–2005 роки: затв. Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376/2000. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1376/2000.
 8. Концепція Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року: схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1911-р.
  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1911-2010-%D1%80.
 9. Закалюк А. П. Про запровадження в Україні кримінологічної експертизи. Право України. 1999. № 7. С. 100–104.
 10. Орлов Ю. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів. Публічне право. 2011. № 2. С. 78–84.
 11. Христич И. А. Несовершенный механизм противодействия преступности в сфере ТЭК со стороны контролирующих инстанций и органов уголовной юстиции. Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». 2012. № 1 (8). С. 256–258.
 12. Лист МВС України від 01.06.2018 № 7590/05/21-2018.
 13. Христич И. А. Несовершенный механизм противодействия преступности в сфере ТЭК со стороны контролирующих инстанций и органов уголовной юстиции. Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». 2012. № 1 (8). С. 256–258.
 14. Баранов С. О. Тіньова економіка: сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 3.  С. 51–52.
 15. Гребенюк М. В. Запровадження системної протидії тінізації економіки в сучасних умовах. Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії: матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 23 черв. 2017 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 43–44.
 16. Усатий Г. О. Кримінально-правовий компроміс: монографія. Київ: Атіка, 2001. 128 с.
 17. Концепція державної політики сфері боротьби з організованою злочинністю: Указ Президента України від 21 10.2011 р. № 1000/2011. URL: https://iportal.rada.gov.ua/archive/2011/10/page/6?type_sort=asc&page_count=200
 18. Федосова О. В., Михайлова Ю. О. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 6. Т. 2.