УДК 347.68

DOI 10.37749/2308-9639-2024-1(253)-3   

М. О. Стефанчук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

ORCID ID: 0000-0002-2983-2770

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Стаття присвячена аналізу спадкового договору відповідно до законодавства України та законодавства зарубіжних країн. Встановлено, що в Україні за спадковим договором у разі смерті відказоодержувача майно набувається не в порядку спадкування, а на підставі укладеного договору, набувач не вважається спадкоємцем відказоодержувача, а отже, спадковий договір не впливає на порядок спадкування. Визначено основні ознаки спадкового договору за законодавством України, а саме консенсуальний, взаємний та двосторонній характер договору.

Розглянуто та проаналізовано цивільне законодавство зарубіжних країн, зокрема Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Чехії, Угорщини, Естонії та Латвії, щодо правової конструкції та регулювання відносин із спадковими договорами. Встановлено, що в законодавстві зарубіжних країн відсутній єдиний підхід до визначення та розуміння спадкового договору. Відзначається, що сучасний спадковий договір вперше з’явився в цивільному кодексі Німеччини в 1896 р., але пізніше цей договір був закріплений у законодавстві багатьох держав. Досліджено, що в таких країнах, як Німеччина, Швейцарія, Естонія та Латвія, спадковий договір спрямований насамперед на призначення спадкоємця і вважається підставою для спадкування поряд зі спадкуванням за заповітом і законом та відповідно встановлює спадкові відносини.

Усі європейські правові системи мають особливі формальні вимоги до підтверджених договірно-обов’язкових розпоряджень mortis causa. Звертається увага на особливості розпорядження майном, врегульоване у спадковому договорі відповідно до законодавства деяких європейських країн (Німеччина, Австрія, Латвія), де спадкодавець має право розпоряджатися власним майном на власний розсуд, на відміну від законодавства України, де забороняється відчуження майна, зазначеного в спадковому договорі.

Наголошується на необхідності вдосконалення цивільного законодавства України у контексті закріплення можливості контролюючої особи звертатися до суду з позовом про зобов’язання набувача вчинити певні дії, визначені спадковим договором. Аргументовано, що вдосконалення інституту спадкового договору значно розширить застосування цього правового механізму розпорядження майном особи на випадок смерті та гарантуватиме його виконання.

Ключові слова: спадкове право, спадкування, спадковий договір, відчужувач, набувач, спадкодавець, спадкоємець, спадщина.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Tobias Helms. Erbvertrag und gemeinschaftliches Testament. HWB-EuP 2009. URL: https://hwb-eup2009.mpipriv.de/index.php/Erbvertrag_und_gemeinschaftliches_Testament.
 2. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 3. Кравчик М., Тур О. Особливості укладення спадкового договору за законодавством України та законодавством країн Європейського Союзу. Вісник Львівського національного університету. Серія: Юридична, 2021. Випуск 72. с. 80–86.
 4. Кухарєв О. Є. Щодо питання стосовно вдосконалення інституту спадкового договору в контексті рекодифікації цивільного законодавства України. Нове українське право. 2021. № 3. с. 72—77. URL: http://www.newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/26/22.
 5. Німецьке цивільне уложення від 18.08.1896 / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) URL : https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html.
 6. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. Jusline. URL: https://www.jusline.at/gesetz/abgb.
 7. Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (Stand am 1. Januar 2021) URL : https://www.lexwiki.ch/pflichtteil-im-erbrecht/.
 8. Сode civil français 1804 г. (ред. от 19.08.2015). Légifrance. URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721.
 9. Zákon občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. zakonyprolidi. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89.
 10. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről. Nemzeti Jogszabálytár. URL: https://njt.hu/jogszabaly/1959-4-00-00.
 11. Закон про спадкування Естонії від 30 січня 2008 р. № 247. URL: http://jus.ee/news/1/21/akon-o-nasledovanii-poslednie-izmeneniya-tolko-na-estonskom/.
 12. LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Civillikums. Latvijas Vēstnesis. URL: https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums.