PDF

УДК 342

DOI 10.37749/2308-9636-2021-1(217)-7

Т. Г. Попович,

учений секретар Науково-дослідного інституту

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

 

СУЧАСНІ ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАВОВІЙ НАУЦІ ТА ПРАВОВІЙ ОСВІТІ

Стаття присвячена питанню науково-правового забезпечення функціонування електронної економіки як системи господарських відносин, що складаються в електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, та притаманного їй електронного бізнесу як підприємництва, започаткування, безпосереднє здійснення та припинення якого відбувається із застосуванням таких технологій (в електронній формі). Йдеться також про необхідність впровадження наукових розробок у навчальний процес з метою формування відповідних здібностей та компетентностей у здобувачів вищої освіти.

Ключові слова: інформаційне суспільство; інформаційно-телекомунікаційні системи; електронна економіка; електронний ринок; електронна комерція; електронний бізнес; електронний правочин; захист прав споживачів.

 

Список використаної літератури

 1. Миронова Г. А. Модернізація цивільного законодавства у сфері надання медичної допомоги: монографія. Київ, 2020. 200 с.
 2. Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу: монографія / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. Д. Крупчана. Київ: 2020. 170 с.
 3. Міловська Н. В. Договірні зобов’язання зі страхування у цивільному праві України: проблеми теорії та практики. монографія. Київ, 2019. 488 с.
 4. Гончаренко О. М. Саморегулювання господарської діяльності: питання теорії та практики: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. 418 с.
 5. Махінчук В. М. Державне підприємництво в системі ринкових відносин: монографія. Київ, 2019. 260 с.
 6. Вінник О. М. Правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу: монографія.Київ: НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. 2018. 224 с. URL: https://doi.org/10.32849/978-617-7087-72-3.
 7. Бобрик В. І. Диференціація цивільного судочинства (проблеми теорії та практики): монографія. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. 516 с.
 8. Попович Т. Г. Стандартизація як засіб регулювання господарської діяльності: монографія.Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Київ, 2018. 224 с. URL: https://doi.org/10.32849/978-617-7087-66-2.
 9. Кочин В. В. Теоретико-методологічні основи адаптації законодавства України, що регулює відносини у непідприємницьких товариствах та установах, до acquis ЄС:монографія. НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Київ, 2018. 128 с.
 10. Особливості правового забезпечення інтересів держави та суб’єктів приватного права в умовах системних суспільних криз: зб. наук. працьза заг. ред. док. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. Д. Крупчана. К., 2019. 228 с.
 11. Цифрова економіка та електронний бізнес: окремі проблеми правового регулювання. Збірник наукових праць /за заг. ред. О. М. Вінник. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019.152 с.
 12. Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України: збірник матеріалів ІІІ науково-практичного круглого столу (м. Київ, 14 травня 2020 р.) / наук. ред. Бобрик В. І. Київ: Електрон. текст. дані. НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2020. 148 с.
 13. Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи: зб. наук. пр. за матер. XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України / за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Київ-Івано-Франківськ, 2020. 139 с.