PDF

УДК 340

DOI 10.37749/2308-9636-2020-2(206)-1

В. С. Ковальський,

доктор юридичних наук, доцент,

професор Академії адвокатури України

 

ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА. ВВЕДЕННЯ

 Розвиток теоретичних поглядів щодо функцій права пов’язується зі створенням фундаментальних наукових знань про правові явища, процеси та події. При цьому важливе місце посідає розуміння впливу права на суспільні, політичні, економічні процеси, інститути громадянського суспільства, зв’язування нормами права інститутів державної влади в певних межах, а також питання правової мотивації та ідентифікації людини. Наукові знання про стан, детермінацію та закономірності функцій права, їх функціонування в інформаційно-правовому просторі виявляються на перетині галузевих та міжгалузевих узагальнень, абсорбуванні певних ознак явищ та процесів. Такі знання стосуються, по-перше, розвитку методології аналізу нових соціально-правових явищ (розвиток технології наукового аналізу), а по-друге, вони реалізуються в контексті отримання та закріплення в практичній площині правничих фактів, понять, подій (розвиток юридичної праксеології). Наукова й практична проблематика функціонального призначення права пов’язана з питаннями інструментів політичного управління, самозбереження суспільства, правової безпеки, меж правової консолідації та професійної компетенції, а також розвитку правосвідомості, правової культури та правової ментальності українських громадян тощо. Теоретичний аналіз проблематики функцій права може бути належним чином проведений за визначення публічних меж функціонування правових відносин, зокрема, об’єднаних в охоронних, регулятивних, організаційних юрисдикціях, адже на сучасному етапі подібні юрисдикції мають в основному відомчий або галузевий характер.                                                      

Серед багатьох правових явищ, які стали об’єктом функціонального аналізу, останнім часом привертають увагу такі явища: стан та якість правової системи, якість законодавства, послідовність правової політики, правова цивілізованість, власне врегульованість та контрольованість суспільних відносин тощо. Понятійний апарат правової науки останнім часом значно збільшився, хоча при цьому методологічне коло наукових понять та прийомів аналізу залишається практично тим самим.                                      

Висновок: теорія функцій права дає змогу визначити об’єкти, предмети та методологію наукового пізнання права в його функціональному призначенні, інтегративній інтерпретації правових понять і категорій.

Ключові слова: функції права, вплив права, зв’язування правом влади, правова ідентифікація, розширення методології наукового аналізу, обмеження прав людини, юрисдикції.

 

Список використаної літератури

 1. Щербина В., Резнікова В. Господарський кодекс потребує доопрацювання, але не скасування // «Юридичний вісник України» № 50 (1275). С. 5.
 2. Буяджи Г. Чи така страшна ліквідація ГКУ як її малюють, або те, що мертве, померти не може // «Юридичний вісник України» № 1– 2 (127801279). С. 8–9.
 3. Селіванова І. Відміна ГКУ спричинить вакуум правового регулювання. Цивільним кодексом України встановлено порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб виключно приватного права // «Юридичний вісник України». № 4 (1281). 31 січня – 6 лютого 2020 р. С. 5.
 4. Азаров Д. Упровадження категорії кримінального проступку: окремі концептуальні проблеми. URL:http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/.
 5. Рада має намір ввести в законодавство поняття «кримінальний проступок». За відповідний законопроєкт проголосували 229 народних депутатів. URL: https://ua.112.ua/polityka/.
 6. Тацій В., Борисов В., Тютюгин В. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права України. URL: file://pravoukr-2010-9-pravoukr_2010_9-1.pdf.
 7. Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків: монографія / за заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова. URL: https://www.tulyakov.info/sites/default/files/all/dissertations/.
 8. РеформапенітенціарноїсистемиУкраїни. URL:https://www.slideshare.net/minjust/p-58095593.
 9. Міністерство юстиції у зв’язку з недостатнім фінансуванням планує масове закриття в’язниць і скорочення персоналу // заява міністра юстиції України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827347-v-ukraini-planuut-masove-zakritta-turem-i-skorocenna-personalu.html.
 10. Указ Президента Российской Федерации № 214 от 27.03.2020 г. «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации № 183 от 24.04.2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270040.
 11. Указ Президента Российской Федерации № 187 от 29.04.2019 г. «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72136792/.
 12. Резолюція Європейського Парламенту щодо тиску Росії на країни «Східного партнерства» та, зокрема, дестабілізації Східної України. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/news/21744-rezolyucija-jevropejsykogo-parlamentu-shhodo-tisku-rosiji-na-krajini-skhidnogo-partnerstva-ta-zokrema-destabilizaciji-skhidnoji-ukrajini.
 13. Зрощення влади і бізнесу. 10 небезпек для України // «Юридичний вісник України». № 37.
 14. Павленко Н. В. Екстрактивні інститути в економічній системі. URL: http://univd.edu.ua/science-issue/issue/1010.
 15. Аджемоґлу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають / пер. з англ.О. Дем’янчука. Київ: Наш Формат. 2016. 440 с.