PDF

УДК 316.422:161.1-351.746:(477)=161.2

DOI 10.37749/2308-9636-2020-8(212)-2

С. Г. Гордієнко,

доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри національної безпеки

навчально-наукового інституту права

ім. князя Володимира Великого МАУП

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА» 

У роботі розглядається питання генезису теорії поняття державної безпеки в Україні, її правового виміру, визначення сукупності державних органів, у кожного з яких є своя компетенція.

Виходячи з того, що найбільш прийнятним визначенням держави є визначення її як організації політичної влади, зазначається, що безпека держави як системи політичної влади в Україні залежить від її політичної, економічної, наукової та науково-технологічної складових, які є фундаментом інноваційної політики України.

Ключові слова: національна безпека, складові національної безпеки, загрози національній безпеці України, якісний стан безпеки держави, правила визначення понять, державна безпека і безпека держави, безпека державно-політичного, конституційно легітимізованого політичного ладу держави, безпека державотворення і конструктивної політики, політичний суверенітет, територіальна цілісність України і недоторканність її кордонів, безпека інститутів державної влади, безпека національно-державних інтересів у сфері економіки.

Список використаної літератури

 1. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=A_lr9BMAAAAJ&hl=ru.
 2. Turchenko O., Оvcharova A. «Безпека» як міждисциплінарна категорія. Правничий часопис Донецького університету, [S.l.], n. 1/2, p. 30-39, jan. 2015. ISSN 2518-7953. URL: http://jpch.donnu.edu.ua/article/view/2704. Дата звернення: 04 dec. 2019.
 3. Акімова Л. М. Теоретичні основи державного управління розвитком національної безпеки // Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2015.
 4. Баюк М. І.Гуманітарна складова політики державної безпеки: поняття, принципи / М. І. Баюк // Університетські наукові записки. 2018. № 1. С. 186—199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2018_1_18.
 5. Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: вибр. наук. праці. Київ: НІСД, 2016. 528 с.
 6. Гордієнко С. Г. Методологічні аспекти теорії державної безпеки України та захисту інтелектуальної власності Службою безпеки // Концептуальні засади забезпечення державної безпеки України: матер. наук.-практ. конф., 29 червня 2004 р. Київ: Вид-во НА СБ України, 2004. С. 70–73.
 7. Гордієнко С. Г. Методологічні орієнтири розробки понятійно-категоріального апарату у сфері державної безпеки // зб. наук. пр. НА СБ України. Критерії оцінки діяльності органів СБ України. Київ, 2004. № 12. С. 140—146.
 8. Гордієнко С. Г. Молодому науковцю коротко про необхідне [Текст]: наук.-практ. посіб. Київ: КНТ, 2007. 90 с.
 9. Гордієнко С. Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: наук.-практ. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані. 2-ге вид., перероб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 105 с. URL: http://ipp.kpi.ua/about/vikladachi/gordienko/.
 10. Гордієнко С. Г. Молодому науковцю СБ України коротко про необхідне: наук.-практ. посіб. Київ: наук.-вид. відділ НА СБ України, 2008. 89 с.
 11. Гордієнко С. Г. Про поняття «державна безпека» // Науковий вісник Академії СБ України. Київ, 1998. № 6–7. 234 с. С. 33–41.
 12. Гордієнко С. Г. Сутність та зміст поняття «державна безпека» // Стратегічна панорама. Київ, 2003. № 2. С. 114 –120.
 13. Жарий O. K. Генезис законодавчого терміна «державна безпека» / O. K. Жарий // Проблеми законності: акад. зб. наук. пр. Харків, 2011. Вип. 116. С. 17–25.
 14. Капуловський А. В. Визначення пріоритетів безпеки особистості і державної безпеки при прийнятті управлінських рішень // Вісник НАДУ • 4’2014. C. 38–42.
 15. Картавцев В. С., Гордієнко С. Г. До питання про концептуальні засади діяльності Служби безпеки України // Науковий вісник Академії СБ України. Київ, 1997. № 5. С. 3–10.
 16. Козьяков І. Законодавче визначення державної безпеки: проблеми теорії та практики // Теорія держави і права 9/2019. C. 160–164.
 17. Корж І. Ф. Державна безпека: методологічні підходи до системи складових поняття // «Правова інформатика», № 4(36) / 2012. C. 69–76.
 18. Матеріали з Вікіпедії.
 19. Настюк В. Я. Сучасні підходи до визначення сутності та поняття державної безпеки // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти». 16 квітня 2015 р. ХЮА ім. Ярослава Мудрого. C. 56–58.
 20. Украинчук О. В. Обеспечение национальной безопасности в условиях формирования в Украине гражданского общества и демократического, правового, социального государства: дис… канд. юрид. наук. Харьков, 1985.
 21. Чуваков О. А. Національна і державна безпека: співвідношення понять / Правова держава 15’2012. С. 193–196.
 22. Чумак В. В., Бернадський Б. В. Теоретико-правовий аналіз понять «національна безпека» і «державна безпека»/ В. В. Чумак, Б. В. Бернадський // Правничий вісник Університету «КРОК». 2014. Вип. 20. С. 95—103.
 23. Ященко В. А. Щодо визначеності поняття «національна безпека України» // Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: зб. матер. круглого столу (Київ, 28 березня 2019 р.) / Мін-во оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; Національна академія правових наук України, Наук.-дослідного ін-ту інформатики і права / упоряд.: М. М. Прохоренко, П. П. Богуцький / за заг. ред. М. М. Прохоренка. Київ: ФОП Ямчинський О. В., 2019. С. 45–48.