PDF

УДК 349.2

DOI 10.37749/2308-9636-2021-2(218)-2

Д. І. Голосніченко,

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри господарського та адміністративного права

факультету соціології і права

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В ІТ-СФЕРІ

У статті досліджуються особливості правового регулювання трудових відносин в ІТ-сфері. Зазначається, що розвиток інформаційно-комунікаційних технологій все більше впливає на появу нових форм організації праці, а це потребує змін у правовому регулюванні трудових відносинах між працівником та роботодавцем. Розкриваються поняття трудових правовідносини, що надавалися з часу набуття Україною незалежності та побудови демократичної, правової, соціальної держави з ринковою економікою. Ведеться наукова дискусія щодо окремих підходів у визначенні характерних ознак трудових правовідносин. Акцентується, що спеціалісти у сфері ІТ часто надають перевагу виконанню робіт та наданню послуг у статусі фізичних осіб – підприємців на підставі укладених цивільних-правових договорів надання послуг або підряду. Але при цьому є певний ризик перекваліфікації таких відносин з цивільно-правових у трудові з відповідними юридичними наслідками. З’ясовуються відмінності між трудовим договором та цивільно-правовим як можливими варіантами узаконення відносин щодо реалізації права на працю в сфері-ІТ. До них в дослідженні віднесено: систематичне виконання трудової функції; до останнього часу, підпорядкування працівника правилам внутрішнього розпорядку; оплата праці не рідше двох разів на місяць з обов’язковим утриманням податків та нарахуванням ЄСВ. Специфіка роботи в ІТ-сфері часто передбачає гнучкий режим робочого часу, дистанційну або надомну роботу. Це пов’язано також з тим, що ІТ-спеціалісти, не рідко, враховуючи особливості діяльності, не мають постійного робочого місця. Аналізуються зміни до норм КЗпПУ щодо врегулювання відповідних форм організації праці. Особливості трудових відносин у сфері-ІТ також з’ясовані шляхом аналізу специфіки укладення трудового договору з програмістом, яка пов’язана з правом на інтелектуальну власність розробленого продукту, авторською винагородою та нерозголошенням конфіденційної інформації.

Ключові слова: трудові правовідносини, ІТ-сфера, трудовий договір, цивільно-правовий договір, гнучкий режим робочого часу, дистанційна робота, надомна робота.

 

References

 1. Pilipenko P. D. Problems of the theory of labor law: a monograph. Lviv: Ed. center of Lviv. nat. un-tu them. Ivan Franko, 1999. 214 p.
 2. Prokopenko V. I. Labor law of Ukraine: a textbook. Kind. 2nd, stereotype. Kharkiv: Consum, 2000. 528 p.
 3. Verenych N. V. Features of legal regulation of labor in combination and combination of professions (positions): dis. … cand. jurid. Science. Kharkiv, 2003. 173 p.
 4. Labor law of Ukraine: a textbook / M. I. Inshin, V. I. Shcherbyna, S. Ya. Vavzhenchuk [etc.] / for general. ed. M. I. Inshin, V. L. Kostyuk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2016. 560 p.
 5. Labor law of Ukraine: textbook. way. / Ivanov Y. F., Ivanova M. V. Kyiv: Alert, 2016. 224 p.
 6. Yurovskaya V. V. The concept and characteristics of labor relations / Law and innovation. № 1 (13) 2016. Pp. 67—72.
 7. Sereda O. G. On the issue of determining certain features of labor relations of IT workers / Directions of science of labor law and social security law: materials of the VI All-Ukrainian scientific-practical conference dedicated to the 25th anniversary of the Department of Labor and Economic Law of Kharkiv National University of Internal Affairs cases (Kharkiv, November 3, 2017) / for the general. ed. K. Yu. Melnik. Kharkiv: Kharkiv. nat. University of Internal Affairs Affairs, 2017. Pp. 257—259.
 8. Smoking room Veronica. Work in IT: key features / Legal newspaper online. № 27 (681). July 2, 2019. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/robota-v-it-klyuchovi-osoblivosti.html.
 9. Skrypnyk Y. O. Peculiarities of labor relations with remote workers: foreign experience and prospects for Ukraine / Legal scientific electronic journal. № 6/2020. Pp. 101—105.
 10. Olga Boncheva. Employment contract with a programmer: specifics and cases. URL: https://legalitgroup.com/trudovij-dogovir-iz-programistom-spetsifika-ta-kejsi/.
 11. Code of Labor Laws of Ukraine: Law of Ukraine of December 10, 1971 № 322 – VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show / 322-08 # Text (access date: 19.04.2021).